r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (2024)

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (1)

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (2)

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (3)

r=:23811011

112

14161920

ounNews

Paramount

Tricorder readings

EMHColumnU'TOPIR stichting

Poster

Uit de doos

Uit de doos extra

AntimaterieVoorgelezen doorPaul Ploeg

21 Shadow Con

THE FLVING DUTCHPostadres:Postbus 135,3500 AC UtrechtLidmaatschap:€ 21,50 per jaarTelefoon: 06-55 90 7543Fax: 0181-687153E-mail: [emailprotected]: www.tfd.nlGironummer: 3237505 t.n.v.The Flying Dutch, SchiedamDe redactie is via bovenstaandadres te bereiken of per e-mail:[emailprotected]

Redactie:loyceGeurts,FrankMaurits, lIonkaRe­bergen, Marc Ghijsels,HayleyE.Ma­laika,TIesPoulisse,Adam ChapmanMedewerkers aan dit nummer:lacqueline Spoelder,Anja Verstraten,HenkGroenendijk, EMH,Harrn Koop­man, PaulPloegVormgeving:Adam ChapmanDrukImago printing, Amsterdam

22

123l24Vereniging

Agenda

Replicator Room-_/ '---------

THE FLVING DUTCH Nieuwsbrief 20· jaargang

Niets in deze uitgave mag wordenovergenomen zonder de schriftelijketoestemming van de redactie en au­teur. Alle teksten blijven eigendomvan de auteur. Voor verdere lnforrna­tie en een aanvraag voor overnamekunt u contact opnemen met dehooFdredacteur.

IDe redactie gaat ervan uil dat de in·gezonden kopij afkomstig is van deinzender, tenzij uitdrukkelijk andersvermeld.Deaansprakelijkheidvoor het auteur­srecht van ingezonden kopij ligt dusbij de inzender. De redactie behoudtzich het recht voor om zonder op­gaaf van redenen ingezonden kopijin te korten, niet te plaatsen, nochterug te sturen.

Copyright 1997 by ParamountPictures. StarTrek is registered andtrademark and related rnarks aretrademarks of Paramount Pictures

TFDmagazine

04Robert O'Reilly [

.1

07the

TFD Founders

11The Greys

181Is Ruimtevaart

weer in?

RedactioneelDecember 2004, een veelbewogen jaar zit er bijna op. Veelbewo­gen voor de redactie met een wisseling van hoofdredacteur, nieuweredactieleden en veel opmerkingen waar we weer van konden leren.Ook voor de maatschappij in het algemeen was het een veelbewo­gen jaar, maar laten we het daar maar niet over hebben ...Als dit blad in de bus valt, is het nieuwe jaar al eventjes aan degang, hopelijk een jaar vol prettige gebeurtenissen. Op Star Trekgebied zijn er in elk geval een aantal leuke zaken in het verschiet.Als eerste natuurlijk onze eigen conventie op 6 maart aanstaandein Deventer. Zie ook verderop in dit blad. Vervolgens gaat Veronicaweer verder met uitzenden van Enterprise (seizoen 4) en zijn er nogdiverse andere binnen- en buitenlandse conventies. Utopia, NewStarcon, Fedcon, om er maar eens een paar te noemen.Natuurlijk ontvangen jullie ook dit jaar weer zes maal het TFD­magazine in de bus. Hierin als terugkerende onderwerpen: eencolumn van Utopia, die in blad zes van vorig jaar al van startgegaan is, verder een reeks artikelen over de historie en het 20 jaarbestaan van de TFD, met interviews met oud bestuurs- en redactie­leden. Als afsluiting van de vooruitblik kan ik nog melden dat 'TheGreys' terug zijn! De bedenker hiervan, Henk Groenendijk, zal dezeweer elke twee maanden voor jullie gaan aanleveren. Vanzelfspre­kend blijven de huidige vaste rubrieken er ook in: nieuwsoverzicht,column Paramount, EMH, uit de doos, tricorder readings (blijveninsturen dus!) en de column van de voorzitter (nog even EriC vande Ven, daarna?? aanmelden als bestuurslid kan nog ... ). Enfin, veelleesplezier en tot de volgende keer,joyce Geurts

'An eye for an eye makes the whole world blind.'Mahatma Gandhi (1869 - 1948).

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (4)

Door: lovce Geurtslen. Hij vertolkt het hoofd van de CIA. Dezecomedyserie gaat over het leven van 'StanSrnith', een gewone vent die voor de CIAwerkt en zich door niets of niemand laatweerhouden van het beschermen van zijnland en familie. Hiernaast verscheen hij ooknog in een aflevering van de serie 'FamilyGuy', samen met Marina Sirtis (Troi - TNG).Ze speelden beiden hun overbekende roluit het Star Trek Universum.Als dit nog niet genoeg was over hem, er isnog een nieuwtje:Samen met joshua jackson ('Pacey Witter'uit 'Dawson's Creek') gaat hij in een nieuweproductie van het toneelspel 'A Ufe in theTheatre' spelen. Dit stuk vertelt het verhaalvan twee acteurs: de veteraan 'Robert' (Ste­wart) en de nieuwkomer '[ohn' (Jackson).Inhoudelijk worden hun vriendschap enrivaliteit in het onzekere toneelwereldjeneergezet.

NIEUWSActeurs:

George Takei (Sulu - TOS) werd door dejapanse regering geëerd voor zijn werk metbetrekking tot japans-Amerikaanse zaken.Hij kreeg de 'Order of the Rising Sun, GoldRayswith Rosette'.

Patriek Stewart (Picard - TNG) heeft eennieuwe vriendin, de 2S-jarige actrice UsaDillon. Ze hebben elkaar leren kennen toenze beiden meespeelden in het toneelstukThe Master Builder' van Ibsen. In eersteinstantie hielden ze hun relatie stil, omdatze zich zorgen maakten over de reacties ophet leeftijdsverschil van 39 jaar. Uiteinde­lijk vonden ze dat het juiste moment vooropenbaarheid gekomen was en tijdens depremière van de Britse film 'Ladies in Laven­der' betraden ze gezamenlijk de rode loper.

Meer Patrick Stewart nieuws is dat hijgevraagd is om een buste te onthullen vaneen andere acteur die eveneens uit Yorkshireafkomstig is, james Mason. Bovendienwordt Patrick zelf ook in het zonnetje gezetin zijn geboortestreek. Hij krijgt namelijkde 'Lifetime Achievement Award' van de'Huddersfield Daily Examiner's Commu­nity Awards', de meest prestigieuze awarddie zij kennen. Daarnaast wordt hij ooknog 'Chancellor' van de plaatselijke uni­versiteit, een zeer vooraanstaande eretitel.Huddersfield is niet zijn geboorteplaats, datis het nabijgelegen kleine plaatsje Mirfield.Huddersfield was de dichtstbijzijnde plaatsmet een stadscentrum dat de moeite waardwas.Nog meer over Patrick Stewart: hij gaat ineen nieuwe geanimeerde serie genaamd'Captain Dad' een van de hoofdrollen spe-

.2

Brent Spiner (Data - TNG) doet mee ineen film die mogelijk een rol gaat spelenbij de Golden Globes en misschien ook welde Oscars. Het gaat om de film 'The Avi­ator', die geschreven is door john Logan.john Logan kennen we weer als schrijvervan Nemesis. 'The Aviator' is een biografi­sche film over het leven en de carrière vanHoward Hughes, gespeeld door Leonardo

- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio.Brent Spiner speelt de rol van Robert Gross,de directeur van de vliegtuigmaatschappijLockheed (ja, inderdaad, het bedrijf van dieaffaire met prins Bernhard. Het verhaal hier­over is enkele maanden geleden opnieuwin het nieuws gekomen, na het overlijdenvan ZKH.). In deze film worden nog enkelebekende mensen vertolkt en wel KatharineHepburn (door Cate - LOTR's Galadriel -Blanchett) en Ava Gardner (door Kate - VanHelsing - Beckinsale). Een andere meespe­lende acteur is Alan Alda, bij velen bekendals 'Hawkeye' uit 'M.A.S.H.' De film wordtgeregisseerd door niemand minder danMartin Scorsese.

Wil Wheaton (Wesley Crusher - TNG) heefteen boek geschreven. Het is getiteld 'lust aGeek' en bevat een groot aantal verhalenover zijn zoektocht naar zichzelf. Vele van

deze verhalen waren al eerder te vinden opzijn website www.wilwheaton.net.Whoopi Goldberg (Guinan - TNG) wasterug op Broadway met haar ene-womanshow Whoopi, de show die haar beroemdheeft gemaakt.

Nana Visitor (Kira - DS9) zal een rol gaanspelen in 'CSI: Crime Scene Investigation'.In de Verenigde Staten is het de Thanks­giving-aflevering van deze serie, genaamd'Mea Culpa'. Of die titel slaat op eenbekentenis van Nana's personage of opeen 'schuldigverklaring' aan het over hethoofd zien van bewijs door 'Grissom' (CSI's'baas') zullen jullie zelf moeten vaststellen(indien jullie willen natuurlijk). Nana speelteen 'Mrs. Katz' in deze aflevering, waarineen moordzaak heropend wordt in verbandmet nieuw bewijsmateriaal. Dit gebeurt als'Grissom' een vingerafdruk vindt waar eerstover heen gekeken was.

Hiernaast speelt Nana ook in 'Wildfire', eenpilot voor Lions Gate Television. Deze tele­film gaat over een tiener, gespeeld doorGenevieve Cortese, die net uit een strafin­stelling ontslagen is.Ze heeft een talent voorhet werken met paarden. Dit helpt haar omhaar huidige leven en toekomstverwachtin­gen te verbeteren. Als de pilot succes heeft,zal er een serie van gaan komen. Laten wemaar duimen voor Nana met z'n allen ...

René (Odo - DS9) Auberjonois' terugke­rende rol in de advocatenserie 'BostonLegal' is een vaste rol geworden. Ook hij ismet dit werk weer even onder de pannen.

Andrew Robinson (Garak - DS9) zal het pro­gramma gaan ontwikkelen voor de 'masterof fine arts' studie aan de 'School of The­atre'. Deze 'nieuwe stijl' zou in 2006 vanstart moeten gaan.

Robert Duncan McNeil1 (Paris - VOY) gaatweer een aantal afleveringen van televisie­series regisseren. 'The O.c.', dat ook in onsland te zien is, is hier eentje van.

john RhysDavies (Leonardo da Vinci - VOY)speelt mee in de tekenfilm 'Chupacabra:Dark Seas'.

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (5)

Gerucht - gerucht - gerucht ...Quantum Leap fans opgelet:

Gaat Scott Bakuia (Archer - ENl) in eennieuwe 'Quantum Leap' productie spelen?

Het gerucht gaat dat dit het geval is. Hetzou gaan om een televisiefilm met dewerktitel 'A Bold Leap Forward'. Albert'AI' Calavicci (Dean Stockweil) zou nogeen keer contact krijgen met Sam Beckett(Bakuia). In de oorspronkelijke serie'sprong' Beccket, onder begeleiding vanAI van leven naar leven, om zaken dieverkeerd gegaan waren recht te zetten.Aan het einde van de oorspronkelijkeserie sprong Beckett oncontroleerbaarcontinue. AI verliest het contact echterook weer en brengt dan Sammy Jo, Samsdochter in het spel. Hij stuurt haar in devoetsporen van haar vader in de hoopSam zo te kunnen terugbrengen.Als deze film succesvol is, zou het kunnenleiden tot een nieuwe serie, met eventu­eel zelfs gastrollen van Bakuia.Let wel: dit is een gerucht: of het opwaarheid gestoeld is, zal de toekomst uitmogen wijzen.

Besteallemaal,

Geen Star Trek, wel leuk:De Space Shuttle Enterprise, die zoals demeesten onder jullie wel weten aan zijnnaam kwam door een brievencampagnevan Star Trek fans, wordt in een museumaan het publiek getoond. De Enterprisebevindt zich in het National Air andSpace Museum's Udvar-Hazy Center,nabij Washington D.e.De Space Shuttle isvan zo dichtbij te ziendat mensen hem bijna aanraken kunnen.Helaas is er geen tour van de binnenzijdemogelijk, aangezien deze zo vollediggestript is voor de reserveonderdelen dater niets meer te zien overbleef.

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor het nieuwe jaar. Hetis jullie natuurlijk allemaal duidelijk dat ook dit jaar weer volopnieuwe Star Trek producten op DVD zit. Niet alleen worden sei­zoen 5 tot en met 7 van Voyager uitgebracht, ook kan je je verza­meling van de Special Editions compleet maken.

In Memoriam:Elizabeth Rogers(Iieutenant Palmerdiverse TOSafleveringen) is 6 november 2004 jongstledenoverleden ten gevolge van complicaties vandiverse beroertes en longkanker.

Burt Burman, oud-productiemanager enassistent-regisseur is op 60 jarige leeftijdoverleden op 25 oktober 2004. Hij wasregie-assistent bij The Final Frontier. Zijn echt­genote, zoon en moeder zijn de achterblij­vers.

Christopher T. Gerrity, een assistent-regisseurbij The Undiscovered Country is op 16 novem­ber 2004 overleden. De oorzaak is niet bekendgemaakt.

Ons medeleven voor familieleden en vriendendie zonder hen verder moeten ...

Awards:Marina Sirtis heeft bij het Shockerfest Festi­val in Modesto, California de 'Best ActressAward' gewonnen voor haar bijdrage aan defilm 'Spectres'. Dit is een verhaal over geesten,waarin ook Linda Park(Hoshi - ENT)meespeelt.Begin dit jaar zou deze film op video en DVDuitgekomen moeten zijn.

Kate Mulgrew (Janeway - VOY) heeft een awardgewonnen voor haar vertolking van KatharineHepburn in 'Tea at Five'. In de categorie 'BestActress' van de CarbonelI Awards was zij degelukkige winnares. De CarbonelI Awards zijnbedoeld om uitmuntendheid in theater enkleinkunst in Zuid-Florida te eren en erkennen.Hiermee willen ze zorgen voor promotie van detheater en kleinkunst, ontwikkelingen stimule­ren van theatergezelschappen en publiek, arties­ten aanmoedigen met behulp van beurzen.

Maar niet getreurd; mijn opvolger staat al klaar. Zijn naam is Davevan Velzen en van hem zullen jullie nog veel te horen krijgen. Inhet volgende magazine zal hij Mountain Talk voor zijn rekeningnemen.

Het was mij een waar genoegen!Belangrijkste gebeurtenis van 2005 wordt toch wel de komst vanEnterprise. De jongste serie komt uit in een prachtige verpakking.Ik heb het eerste model mogen aanschouwen en dit ziet er alsgebruikelijk weer perfect uit. In 2005 gaan we 4 seizoenen relea­sen, elke twee maanden 1. Rond mei verwachten we het eersteseizoen op de markt te brengen.

Captain Kirk: 'A dream that became a reality and spreadthroughout the stars.'

Nu al een jaar van veranderingen, want vanaf 2005 ga ik binnenParamount andere titels behandelen dan Star Trek. Met toch weleen beetje pijn in mijn hart neem ik afscheid van Star Trek...:(

Ruth de lagerIr. Product ManagerParamount Home Entertainmentwww.paramount.nl - www.paramount.be

TFD magazine.3

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (6)

Robert 0 'ReillyDoor: Frank Maurits en [acqueline SpoelderFoto's: Anja Verstraten

Uheeft in Amsterdam enkele musea bezocht?Ja, ik heb het Anne Frank Huis bezocht en het Van Gogh Museum.In New Vork woonde ik vroeger ook vlak bij een museum met veelwerken van het impressionisme. Ik ben daar een enorme bewon­deraar van, dus was het Van Gogh Museum een logische keuzevoor me.

U komt oorspronkelijk uit New Vork. Ziet u overeenkomstenmet het oude Amsterdam?o heel veel! Ik heb erg veel door Amsterdam gelopen, mijn benendoen er nog zeer van. Maar er zijn toch veel overeenkomsten. InNew Vork is alleswel groter en massaler, maar de stad is er wel naargemodelleerd. De hoge en slanke gebouwen die diep naar ach­teren doorlopen zijn naar het model van de grachtenhuizen hier.Bepaalde delen van New Vork zijn erg overeenkomstig; er is zelfseen Kanaalstraat met een gracht en natuurlijk de vele namen dierefereren naar de Nederlandse oorsprong, zoals Harlem en Wall­street. En er kwamen twee Amerikaanse presidenten uit New Vorkdie hun voorouders in Nederland hadden: de Roosevelts. Door deovereenkomsten met New Vork voel ik me hier erg thuis.

Als u de komende dagen nog wat door Amsterdam loopt heb­ben we hier een klein stratenplan voor u. Deze verwijst naarde 0 'Reillys Pub!o ja, dat heb ik gehoord! In het hotel vertelde ze [de receptioniste,red.] me dat ook al toen ik me daar inschreef. Nou moet ik daartoch maar eens gaan kijken! Grappig want mijn grootvader hadook een stel cafés. Een paar bestaan nog onder de naam Reilly Bro­thers.

Typisch Ierse cafés?In zekere zin wel, oorspronkelijk komen we uit Ierland. Mijn echtenaam is eigenlijk Reilly, maar O'Reilly was gunstiger als acteurs­naam.

Is het acteren een familietraditie?Jaeigenlijk wel, mijn grootouders deden acteerwerk en mijn tantedeed zowel aan acteren op toneel als ook veel zingen.

Ubezocht ook het Anne Frank Huis, had dat te maken met uwrol in het toneelstuk over het leven van Anne Frank?Jaklopt. Het was een buitengewone gelegenheid om in dit drama­stuk te spelen. Ik had daar al wel veel research naar gedaan maar ikhad nu de kans het huis te zien waar het allemaal gebeurd is. Als jedan door dat huis loopt krijg je meteen de neiging haar dagboeknogmaals te lezen. Het tragische verhaal leeft nu nog meer in jeeigen beleving. Ik vind het ook een meesterlijk geschreven boek.

Nu naar Star Trek. Recent speelde u een rol in Enterprise, inde aflevering 'Bounty'. Wat is uw Indruk van deze nieuwe StarTrek serie?Geweldige mooie opzet, echt prachtig vormgegeven. Jammergenoeg zie ik niet alle afleveringen, want het wordt bij ons op eentijdstip uitgezonden dat ik druk bezig ben de kinderen naar bedte brengen. Maar er moeten wel meer, veel meer, Klingons in deshow hahaha!

Meest bekend Is uw rol als Gowron. Daar lees je veel over. Gow­ron als Leader of the Klingon Higl, Councel. Maar heel ken­merkend aan Gowron Is diens ogen. Krijgt u daar veel reactiesover?

.4

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (7)

Ja,heel veel. Dit werd opgemerkt door Jonathan Frakes, die de afle­vering regisseerde. Hij zocht Klingons en ik deed auditie. Ik deedeen soort van woede-uitbarsting en bolde toen mijn ogen. Frakesstond aan de grond genageld, als een ijspegel bevroren. Toen hijzichzelf herwonnen had (en dat duurde even hahaha), vroeg hijme om dat nog eens te doen. 'Kun je dat iets nog eens herhalen?'Zo vroeg hij dat. Ik begreep het niet direct en uiteraard kan je alsacteur de te spelen scènes tot Sint Juttemis herhalen. Ik deed diescène gelijk over maar Frakes gilde meteen 'Nee, nee, dat met jeogen!'. Hij was bang dat het een eenmalige toevalligheid was. Ver­volgens vroeg Frakesof ik dit langere tijd kon volhouden. Toen ikhem dat showde was ik Gowron!Het is een kromming aan mijn ogen die ik benut. Soms is het bijmensen een ziekte, waarbij die bolling steeds erger wordt. MartyFeldman had dat en hij stierf er uiteindelijk aan. Bij mij is dat geluk­kig niet het geval. Maar het sorteert pas effect met de goede belich­ting. Er moet een spot van bovenaf op mijn ogen gericht staan omdit effect goed tot zijn recht te laten komen. Het licht versterkt dannamelijk de witte oogbolrand van mijn ogen en daardoor lijkt hetop een hele sterke bolling. En daarmee dwingt Gowron zijn leider­schap af. Het geheim van Gowron!

Vindt u het spelen van slechteriken het leukst?Ja, altijd. Ze zijn minder saai, sturen het verhaal en zitten bovenopde actie. Nu ik wat ouder word, verandert dat wel en vragen zeme soms voor 'wise guys', onderwereldfiguren, maffiosi. Maar daarvoel ik me helemaal geen type voor, die speel ik niet graag. Mijneerste rol was ook een slechterik in Star Trek TNG.

Ja, in de aflevering 'Manhunt'. Maar de slecnterlken verliezenbijna altijd.Klopt, maar bijna altijd helemaal aan het einde van de film! Je kanwel even een melkboer spelen, maar die werkt dan maar 1 dag opde set, de slechterik speelt in de hele film van begin tot eind. Slech­teriken zijn de beste!

U deed ook veel regisseerwerk?Jadat deed ik al veel voor theaterstukken. Sterker nog, ik heb voormijn regisseerwerk meer prijzen gekregen dan mijn acteerwerk.Voordeel van regisseren is dat je meer controle over het verloopvan het gehele te spelen stuk hebt.De laatste jaren is het regisseerwerk er behoorlijk bij in geschoten.Dat komt voornamelijk door mijn gezin. Ik ben veel bij mijn kinde­ren, nu mijn vrouw fulltime werkt en ik heb nu de mogelijkheid omvoor hen te zorgen. We hadden gerekend op 1 kind, maar dat ble­ken er toch ineens 3 tegelijk te zijn. Onze manier van leven moesttoen even flink bijgesteld worden. Voor mij bleek dat gemakkelijkerte regelen dan voor mijn vrouw. De jongens zijn nu zeven jaar endat is af en toe heel erg intensief.

Vinden uw kinderen Star Trek ook leuk?Ja, als ze kunnen kijken, want ze moeten tegen die tijd eigenlijk inbed liggen. Ik kijk dan wel mee, want er zitten soms natuurlijk watheftige scènes in en dan moet ik ze uitleggen dat het allemaal nietecht is. Maar dat beginnen ze nu ook zelf steeds meer in te zien.Wat ze echt leuk vinden is het speelgoed uit Star Trek, dat is nuecht hot! Vooral natuurlijk de Gowron pop! Die nemen ze mee naarschool en dan zeggen ze bloedserieus tegen de schoolmeester datdit pappa is. En die leerkracht alles maar tegenspreken!

Mooi verhaal is dat ze toen ze nog wat kleiner waren voor eenperiode naar de church school gingen. Op een gegeven momenthadden ze daar een item over dat je niet mag liegen. De kinde­ren kregen de vraag voorgelegd wat hun vader voor werk doet.

TFD magazine

Grap was dat de betrokken leerkracht niet wist dat er drie broer­tjes waren, hij wist niet dat er een drieling in zijn klas zat. Dus toenaan de eerste gevraagd werd: 'Wat doet jouw vader voor de kost?'antwoordde nummer 1: 'Hij is een Klingon!' Die leerkracht ging ermeteen met een moraalverhaal over heen dat je niet mag jokken.Vervolgens aan nummer 2 dezelfde vraag en hij zegt 'Mijn vader isde leider van het Klingon imperium.' En die arme man besteeddenog eens een heel verhaal over dat je niet mag liegen, haha. Toende man aan nummer 3 wederom vroeg wat zijn vader deed ant­woordde hij 'Hij is Gowron, de Klingon!' Meesterlijk! En toen vielpas het kwartje bij die leraar! 'Oh, jullie zijn broertjes! En jullie vaderis een acteur!' Hahaha, prachtig.

Wat heeft uw voorkeur, regisseren of acteren?Ik kan niet zeggen wat ik liever doe, ik doe beide erg graag. Maar ikzit nu veel beperkter in mijn tijd voor dit werk. Zowel voor acterenals regisseren heb ik zo'n beetje wel alle rollen en scripts gedaan dieik ook altijd heb willen doen.Wat ik nu graag doe en wat veel beter met mijn zorgtaak te com­bineren is, is schrijven. Ik heb altijd graag willen schrijven. Daargaat nu mijn meeste energie in zitten. Ik schreef vroeger al graagverhalen voor westerns. Ik kan nu elke ochtend vrijmaken om teschrijven.

Schrijft u nog scripts voor westerns?Nee, dat niet. Ik ben nu bezig met een boek en daarnaast metenkele scripts. Ik heb er enkele in mijn hoofd die nodig opgeschre­ven moeten worden. Toen ik nog op de universiteit zat was ik ookvoornamelijk met schrijven bezig, dus het komt niet zomaar uit delucht vallen! Het leukste vind ik om screenplays te schrijven.

Hoe vindt u de Klingons hier?Prachtig! Ik hou van Klingons, hoe meer er zijn, hoe beter!

Als u zelf de verhaallijn In de huidige Star Trek zou kunnen ver­anderen, wat zou u er aan veranderen?Gowron terug halen hahaha. Nee, gekheid, maar wat meer Klingonszou mij wel aanspreken. In de Star Trek die zich afspeelt in het TNG/ DS9 tijdperk zou ik Gowron wel terug willen zien, geassimileerdals Borg.

Als een Borg?Ja, de Borg hebben de overblijfselen van het lichaam van Gowrontot een Borg geassimileerd. Deze destabiliseert dan de gehele struc­tuur in de Federatie en veroorzaakt een gigantische chaos in hetuniversum. Er Îs een kaart van Gowron die door de Borg geassimi­leerd is. Toen ik die een keer zag was ik zeer verbaasd en verrast

.5

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (8)

tegelijk. Dit zou een hele andere wending aan de Star Trek-sagageven. Een Gowron Borg, stel je voor. Dat zou echt een duivelsfiguur zijn.

Ik ben het er ook nooit mee eens geweest hoe Gowron in Star Trekaan zijn einde is gekomen. Het past gewoon niet bij het karakter ende rol van de persoon in het hele verhaal. Ik heb ook wel getrachtdeze verhaallijn te wijzigen, maar dat ging niet. Gowron was ergewoon de persoon niet naar om uit Star Trek geschreven te wor­den. Gowron was in het verhaal een machtig en invloedrijk persoonen hij was vooral mateloos populair bij het publiek.

En dat merkte u dagelijks ook geregeld?o ja! Als mensen mij herkennen roepen ze iets wat Gowron ooitzei of ze zeggen iets in het Klingon of ze puilen hun ogen. Maarvooral merk ik dat de afleveringen waarin Gowron speelde buiten­gewoon populair zijn. Een leuk verhaal is het volgende. Nog niet zolang geleden had ik een binnenlandse vlucht en aan boord van hetvliegtuig zat mijn favoriete basketbalspeler. Ik ben een enorme fanvan basketbal en als je dan ook nog de beste speler van het landziet en ook nog eens bij hem in hetzelfde vliegtuig zit, dan voel jeje weer een heel klein jongetje dat zich erg opwindt over zijn groteheld. Maar vergeleken met deze basketbalspeler was ik ook maareen klein mannetje! Hoe dan ook, ik wilde wel heel erg graag eenhandtekening van deze man. Uiteindelijk deed ik toch mijn stouteschoenen aan en ben ik naar die man toegelopen. Ik had meteen alin de gaten dat ik die man niet moest gaan vervelen met de zoveel­ste standaard openingszin, dus stelde ik hem een wat ongewonevraag: 'Houdt u van Star Trek?'Die goede man keek mij heel verbaasd en onderzoekend aan,toen glimlachte hij en zei: 'Ja. Ik ben dol op Star Trek, ik probeeralles te volgen'. Toen vroeg ik hem: 'En Klingons? Houdt u van deKlingons?' En hij bulderde: '[aaaahhh, Klingons! Klingons zijn abso­luut mijn grote favorieten!'. En toen vroeg ik hem: 'En Gowron?Wat vindt u van Gowron?'.

.6

'Gowron!' brulde hij uit, 'Gowron is absoluut de beste, The greatleader of the Klingons!' Welnu, toen moest het hoge woord eruithè.'I am Gowron', zei ik tegen hem. Nou, je had hem moeten zien kij­ken ... Hij stapte uit zijn stoel en ging naast me staan. Hij torendezeker nog een halve meter boven me uit!'Gowron? Jij?'. Het was duidelijk dat de man meende dat ik hem inde maling zat te nemen. Ik bolde toen mijn ogen op de jullie wel­bekende manier en heb toen een aantal van Gowrons duidelijkeoneliners ten toon gespreid, met de voor Gowron zo karakteristiekestem erbij. En toen was de man duidelijk overtuigd dat de enigeechte Gowron voor hem stond hahaha. 'You're Gowron' bulderdehij en hij brulde gelijk door de hele cabine heen dat Gowron inhet vliegtuig zat. En nog treffender, hij vroeg me om een handte­kening! Kun je je voorstellen, hij vroeg mij om een handtekeningterwijl ik naar hem was gegaan voor de zijne! We hebben onzehandtekeningen uitgewisseld en nog wat gepraat en ik heb ooknog wat handtekeningen verstrekt aan andere passagiers. Maar hetvoorval gaf treffend aan hoe populair Gowron is!

(Vervolgens wordt overgegaan tot een korte fotosessie. Als O'Reillyhet blad doorbladert ziet hij de foto met hem en J.G. Hertzier aliasMartok ... ).

Wat is dit, volgens mij sta ik achter J.G.?Jadat klopt, hier doen jullie de 'chicken joke'!

(O'Reilly schatert het uit van het lachen.)Kan ik hier ook een exemplaar van krijgen? Zoiets hebben J.G. en iknog nooit gezien. Ik wil er graag eentje meenemen naar huis voormijn goede vriend en buurman J.G. Hertzier! Als hij dit ziet blijft ieerin hahaha!

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (9)

~

The FoundersDoor: Frank Maurits

In de komende nummers van deze jaargang een rubriek waarinterug gekeken wordt naar de grondleggers van The Flying Dutch.We noemen ze met recht The Founders, de oprichters. In DS9 zijnThe Founders niet zulke lieverdjes, maar hier in Nederland schrevenze Star Trek geschiedenis!We hebben gesprekken gehad met diverse mensen van het eersteuur, zover deze door de redactie te traceren waren, want enke­len van hen hebben kennelijk deep space missions. Zij blijken echtonvindbaar, alle subspace calls ten spijt. In dit nummer een gesprekmet jacqueline Coté en een gesprek met Ronaid Patterson.

Dr. jacqueline Coté (44) uit Gronin­gen isgepromoveerd alsastronoomen thans werkzaam als engineer ITbij de Informatie Beheer Groep, deinstelling die bij ons vooral bekend­heid geniet van het uitbetalen vanstudiefinanciering of tegemoetko­ming studiekosten.

Hoe raakte je gefascineerd doorStar Trek en de sterrenkunde?Mijn fascinatie voor astronomie en Star Trek begon toen ik een jaarof tien was. Begin jaren zeventig werden de eerste serie Star Trekafleveringen door de VPROuitgezonden, vanaf dat moment was ikgeboeid. Toen de VPROna een paar afleveringen stopte met uitzen­den, moesten we in Nederland even wachten op het vervolg, maarDuitsland zond de seriewel helemaal uit. Op de zondagmiddag zatik gekluisterd aan de buis en volgde de nagesynchroniseerde StarTrek verhalen. Zo heb ik Duits geleerd!

Wat sprak je zo in de serie aan?Het verhaal spreekt me het meest aan. De bedenker van Star Trekis een humanist en dat merk je aan de geloofwaardige persona­ges. Dat maakte Star Trek in de beginperiode duidelijk anders dande andere sciencefictionseries of -filrns, daarin had je alleen typi­sche good guys versus bad guys. Daarnaast speelde Star Trek inop de actualiteit van dat moment en was die soms zelfs voor. Zospeelde er in de eerste serie een donkere actrice die een volwaar­dige en gelijkwaardige rol had, niet die van een bediende zoals jetoen altijd zag. Dat was in het Amerika van de jaren zestig behoor­lijk spraakmakend, helemaal toen ze in de serie een blanke tegen­speler zoende.

Nog steeds fan?ja en ook nog lid van de TFD, mijn lidnummer is 7! Bij de eerstenummerindeling had ik nummer 007, vond ik wel een leuk num­mer. Ik heb destijds de eerste administratie opgezet. Ik heb toenook het gironummer voor de TFD geopend, dat is nog steeds het­zelfde nummer.Fanben ik nog steeds, maar ik doe niet aan thema- of verkleedfees­ten, ik vertik het om me te verkleden. En ik koop ook geen Star Trekspulletjes, maar verslind boeken over de personages, daar wil ikmeer over weten dan de tv-serie laat zien. En ik heb al jaren contactmet Amerikaanse Trekkies, die heb ik leren kennen via de fanclub opeen soort internet, midden jaren tachtig. Via gateways en een groteserver communiceerden veel Trekkies, voordat het internet officieelbestond, al wereldwijd met elkaar. Ook daarmee waren de serie ende fans hun tijd ver vooruit.

TFD magazine

Jewas bij de oprichting van de TFD?ja, er hing een briefje in de American Bookstore in Den Haag enik herinner me nog dat de namen van Ronaid Patterson en Ronde Vrind er op stonden. Een eerste ontmoeting had ik met hen bijChristien Labordus thuis en ik geloof dat Irene Batelaan er ook al bijwas. We kwamen in de loop der tijd vaker bij elkaar en zijn toen watkleine bijeenkomsten in leiden gaan houden. Ik heb me toen ookgericht op het in het leven roepen van een fanclubblad, samen metHenk Groenendijk. Het was een boekje in A5 formaat. Dat warennatuurlijk dubbelgevouwen A4-stencils, uiteraard in zwart/wit, meermogelijkheden hadden we niet. Ik maakte het blad op in Latex opmijn vertrouwde Amiga computer. Bijna elk vrij uur ging hier inzitten. Henk Groenendijk maakte leuke cartoons maar schreef ookover nitpicking, de foutjes die in de opnamen zaten. Karl Heinz Har­develd en Renévan Os kwamen ook bij het redactiewerk.Na Christien werd ik voorzitter van de TFD. Ik heb er met het toen­malige bestuur ook voor gezorgd dat we officieel een verenigingwerden. Ik heb de statuten hier nog op diskette.

Kom je nog wel eensnaar conventies?Nee, veel te ver weg, die zijn bijna altijd in het zuiden of ergens inde Randstad. Dat kost me uren. De laatste conventie waar ik was isal wat jaartjes geleden, in de Martinihal in Groningen. Dat was erggezellig en er kwamen 400 bezoekers op af.

Wat was je hoogtepunt in je tijd bij de TFD?Mijn interview dat ik samen met Henk Groenendijk had met BrentSpiner in Amsterdam! Ik moet daar nog een hele leuke foto vanhebben. Dat was een heel erg leuk gesprek en Spiner was ongeloof­lijk vriendelijk en hartelijk.

Wat vind je van de huidige TFDen het magazine?Ik vind het nog steeds heel leuk om er bij te horen, alleen vind hetwel jammer dat de bijeenkomsten altijd zo ver weg zijn. Ik vind hetmagazine erg mooi. Hij ziet er al jaren zeer professioneel uit. Gadaar vooral mee door zou ik zeggen!

UNlTED I'EDERATION OF PLANETS

Een andere pionier wasRonaid Patterson. Eengesprek metdeze Founder bij hem thuis, temid­den van een indrukwekkende reeksbouwmodellen van aliens en sterre­schepen uit legendarische science­fiction series, van 2007: A SpaceOdyssey,Alien, Predator, BattlestarGalactica, Star Wars, enfin noemalle legendarische series en filmsmaar op. Endaarnaast een enormeStar Trekverzameling met schepen,tricorders, phasers, disrupters enhet nodige snijgereedschap van deKlingons. Het werd gezellig!

PASSPORTNO ~".Q3~1 .­GIVENNAMEQIIIl~$ Sur~ 'lUIMPLANETOF BIRTH Qo'noSDATEOF BIRTH ".08.t.aU,SEX I'tAteDATEOF ISSUE ~.OI.,,38&DATEOF EXPIRAnON ;JQ.Dl.~~AUTHDRIlY1<11J11ît/11 C"ctInIIAm:

.7

Hoe begon het allemaal?Na Ron de Vrind tekende ik het inmiddels welbekende briefje in dewinkel. De allereerste TFD bijeenkomst was een soort theekransjebij mijn ouders thuis. Wel gezellig hoor, het was een eerste kennis­making en we hebben toen een film gedraaid. De bijeenkomstenerna waren bij Christien labordus thuis. Christien wou een echtefanclub oprichten en er moest ook een echt clubblad komen. Chris­tien heeft geloof ik ook de naam van The Flying Dutch bedacht, alwas dat toen nog The Flying Dutch Club.

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (10)

De eerste paar jaren waren eigenlijk best rustig, we hielden bijeen­komsten in cafeetjes in Leiden en ons ledenaantal zat zo tussen de50 en 100. Kijk toen was er alleen nog maar Star Trek, je had noggeen onderscheid tussen TOS, TNG en wat er later allemaal bij­kwam. Dat was er toen nog niet. Er was nog helemaal geen ver­volgserie, alleen maar plannen in die richting. Maar er waren alwel echte conventies, in Amerika en natuurlijk de eerste speelfilms.Daarover probeerden we zoveel mogelijk te weten te komen.

En toen werd het serieus?De eerste ledengroei was op een sciencefiction conventie naar ikme herinner, ik weet niet meer hoe die heette. We hadden toen watflyers, gewoon stenciltjes en we hadden de eerste fanclubbladenvan de TFD, maar die zagen er toen nog uit als een soort school­krantje. Maar daar was wel serieuze belangstelling voor.Na enkele jaren waren we bij een voorpremière van een speelfilmmet verklede fans. Daar was de nodige pers bij aanwezig en wekwamen op televisie. Toen begon het balletje goed te rollen ende aanmeldingen voor lidmaatschap stroomden binnen. Ons bladkwam in kleur uit en we organiseerden een echte conventie waarbijCarel Struycken (Mr. Homm) te gast was. Bij de conventies deed ikeen quiz. Dat vond ik wel leuk want bestuurswerk is niks voor mij.Een naam die je ook niet mag vergeten is Lieuwe Kramers. Hij wasdestijds al ernstig ziek, hij leed aan MS (Multiple Sclerose) en is uit­eindelijk enkele jaren na zijn komst bij de TFD overleden. Heel triest.Maar Lieuwe wist ongelooflijk veel van Star Trek, hij had gewooneen Star Trek encyclopedie in zijn hoofd zitten.later ging mede-oprichtster Christien labordus met haar toen­malige echtgenoot Danny Kremer eigen conventies organiseren,genaamd Tranquility Base. Zij hadden een tijd in Canada gezetenen de TFD was natuurlijk op haar eigen wijze doorgegaan met acti­viteiten. Het boterde niet meer tussen die twee groepen en datheeft toen ook veel onrust onder de leden veroorzaakt. Dit was nietzo'n leuke tijd.

Wat was Je hoogtepunt In Je tiJd bij de TFD?Voor mij zelf? Een actie die ik zelf georganiseerd heb. Ten tijdevan de Star Trek Worldtour in Düsseldorf heb ik een keer voor eengrote groep fans een touringcar geregeld. Dat was in 1998. Ik bentouringcarchauffeur, dus dat was voor mij relatief gemakkelijk teregelen. Het was geweldig om met medefans naar de Worldtourte gaan. Verder zijn we op televisie te gast geweest bij JackSpijker­man en bij Maud. In die tijd is de TFD met al die aandacht enormgegroeid. Heel veel dingen heb ik nog op de band staan. We warenook een keer te gast bij de Staatsloterijshow en we zijn toen ookwel bij diverse nieuwsuitzendingen geweest. Prachtig, ik heb hetallemaal nog ergens staan. Veel materiaal heb ik zelfs nog op P2000banden staan, want mijn eerste videorecorder was een Philips diemet dit systeem werkte. Die banden waren destijds veel beter dande nu gebruikelijke VHS-banden, ze waren dubbelzijdig waardoorze een twee keer zo lange speelduur hadden en je had ze al in ste­reo! Toen al! Erwas met elkaar veel te kijken dus.

Nog steeds actief met Star Trek?Jazeker.Ik ga nog steeds graag naar conventies, zoals de TFD con­ventie in Den Bosch en natuurlijk onlangs Utopia V in Schevenin­gen. Ik mag er dan graag met mijn schaakspel spelen en meestalneem ik mijn eigengemaakte Romulan Ale mee. En verder vind ikhet dan leuk om mijn Klingon pak aan te hebben. De meeste men­sen denken dat ik het hele Klingon woordenboek van Marc Okranduit mijn hoofd ken; nou was dat maar waar, hahahal Maar ik spreekwel een aantal zinnen Klingon, genoeg voor een kort gesprek. Leuk.Voorlopig blijf ik nog lekker betrokken bij Star Trek en andere sci­encefiction series. Ende TFD? Veel succes...eh ... Qapla'!

.8

Tricorder ReadiHarm KoopmanKun JeJe herinneren wanneer je Star Trek fan werd?De oudste herinneringen die ik heb aan Star Trek dateren uithet begin van de jaren zeventig. Op zondagmiddag na het pro­gramma met de muis was het wekelijks de beurt aan Star Trek, opeen van de weinige Nederlandse zenders die we toen rijk waren.Ik weet dit nog heel goed omdat mijn ouders de gewoonte had­den om zondagsmiddags op bezoek te gaan bij mijn opa en omaen als tien- of elfjarige had ik daar niet zoveel trek in toen StarTrek op de buis verscheen. Het echt fan worden is echter vaneen recentere datum. Begin jaren tachtig ging ik samen met eenoude schoolvriend, we waren inmiddels beide aan het werk, naaronder andere 'The Wrath of Khan' en 'The Search for Spoek'. Zelfbeschouw ik dit als het begin van mijn fanperiode alhoewel ik indie dagen nog helemaal niets van Star Trek verzamelde.

Hoe heeft Star Trek Je leven of carrière beïnvloed?Ik denk dat Star Trek mijn carrière maar voor een heel klein deelheeft beïnvloed. Begin jaren tachtig nadat ik van school af kwamben ik begonnen als salarisadministrateur bij een reisbureau enheb dat later voortgezet bij een rederij. Aangezien in het StarTrektijdperk geld niet eens meer bestaat is een baan als salarisadmini­strateur in die tijdsperiode dus uitgesloten. Echter midden jarennegentig heb ik mijn carrière uitgebouwd door naast salarisad­ministratie ook informatiecoördinator te worden. Wat mij betreftdoor de opkomst van het computertijdperk en niet zozeer gere­lateerd aan Star Trek, alhoewel er in deze baan natuurlijk wel veelraakvlakken zijn met veel afleveringen uit Star Trek. Als er iets isdat Star Trek wel heeft beïnvloed in mijn leven dan is het mijnvrije tijdsbesteding.

Kwam dit voort uit een specifieke gebeurtenis of ging hetgeleidelijk?Ik denk dat ik mag Leggen dat het een zeer geleidelijk proces isgeweest. Na het bekijken van de afleveringen op televisie en deeerdere aangehaalde bezoeken aan de films werd eind jaren tach­tig begin jaren negentig de klassieke serie op Engelstalige video­banden uitgegeven en dit bleek de start van mijn verzamelendekant van Star Trek. Met een twee à drie wekelijks bezoek aan deFree Record Shop zeue ik mijn eerste stappen in Star Trek verza­melland. Na kijken en nog meer kijken ging ik op allerlei detailsletten en daardoor weer op zoek naar meer informatie en achter­gronden, waardoor er stapels tijdschriften, boeken en naslagwer­ken bij kwamen.

Hoe reageren Je vrienden, familie en/of collega's?Ik zou haast zeggen net zo divers als de mensheid zelf is. Watbetreft vrienden ben ik al vrij snel op zoek gegaan naar gelijkge­stemden en dat heeft natuurlijk een positieve uitwerking op deStar Trek beleving. Mijn familie was in het begin nogal verrast- dat is toch die serie met die man met die puntoren - waaruitdus de onbekendheid met het fenomeen Star Trek duidelijk naarvoren komt. Desalniellemin waren er positieve en negatieve reac­ties: positief als het ging om wat er allemaal mogelijk was om jevrije tijd aangenaam te besteden, negatief als het ging om hoeverje probeerde bepaalde Star Trek principes te doorgronden. Som­mige van mijn collega's vonden het nogal kinderlijk en hebbenzich er over de jaren heen maar in berust dat ik een redelijk fana­tieke Star Trek fan ben. Alhoewel er ook collega's zijn die de serieswel degelijk kunnen waarderen is het nooit een echt onderwerpvan gesprek geworden .

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (11)

gs: A Star Trek Fan

Wie zijn je favorieten in Star Trek?Dat zijn er echt te veel om op te noemen, maar een paar stekener met kop en schouders bovenuit. Mijn grootste favoriet is wij­len DeForest Kelley, die in de originele serie de rol van leonard H.McCoy, de scheepsdoctor vertolkte. De manier waarop Kelley zichweet uit te drukken met zijn fameuze oneliners spreekt boekdelen.Daarnaast is DeForest Kelley ook altijd gewoon een eenvoudige seri­euze persoonlijkheid gebleven ondanks zijn overweldigende succesin Star Trek. Enwat te bedenken van zijn schitterende dialogen metMr. Vulcan? Op een goede tweede plaats achter DeForest Kelley ishet de beurt aan Diana Muldaur. Naast een tweetal gastrollen inde originele serie is zij het best bekend als doctor Katherine Pulaskiin het tweede seizoen van The Next Generation. Net als Kelley eengeweldige actrice die haar rol op meesterlijke wijze weet neer tezetten. Overigens zie ik het net zoals beide personen niet zo zittenom mijn moleculen elders via de transporteur weer te laten opbou­wen maar dat ter zijde. Een derde plaats wordt ingenomen doorlinda Park, die in de serie Enterprise de rol vertolkt van Hoshi Sato.Op de een of andere manier vind ik haar een soort natuurlijke rustuitstralen die mij erg aanspreekt. Eenvierde plaats zou ik neerzettenvoor levar Burton, bekend als Geordi laForge uit de Next Genera­tien, gewoon verbluffend dat de man zich nooit heeft verslikt inzoveel technobabble. Een vijfde en daar zal ik het maar bij laten,gaat naar wijlen Paul Winfield en dan met name voor zijn voortref­felijke rol in de TNG-aflevering Darmok, maar natuurlijk ook zoalshij captain TerreIl weet neer te zetten in 'The Wrath of Khan'.

Hoe actief ben je als Fan?Ik denk dat ik met vlagen als overactief kan worden beschouwd.Of het nu gaat om het uitzoeken van achtergrondinformatie, ofhet speuren naar wetenswaardigheden, ik vul er vele uren mee.Behalve deze drang naar informatie gaan er ook vele uren richtingmijn verzamelwoede, die zich in de loop van de jaren heeft ver-

TFD magazine

plaatst van videobanden, dvd's, tijdschriften en boeken naar tra­dingcards. Meer en meer richt ik mij op hoe Star Trek in de mediawordt neergezet en waar mogelijk probeer ik daar mijn steentje aanbij te dragen en wat te denken van het onderhouden van tiental­len contacten die ik in de loop der jaren via mijn hobby heb opge­daan?

Hoe lang ben je al TFD-lid en wat is Je favoriete onderdeel vanhet TFDmagazine en/of verenigingsactiviteiten?Oeps... op het moment dat ik deze tekst in elkaar zet ben ik 15 jaarTFD-lid, ik gaf mijzelf op als lid in november 1989 bij een toen uitz'n 30 à 40 leden bestaande fanclub. Sedertdien heb ik zo'n beetjealle rollen en functies die de fanclub en later vereniging kent enkende voor korte of langere tijd gedaan.Hand- en spandiensten bij de conventies, secretaris, ledenadmini­stratie, penningmeester, beurscoördinator, advertentiewerving, eeneigen kolom in ons magazine (uit de doos) ik heb het allemaal metveel plezier gedaan of doe het nog. De enige twee functies die iknooit heb bekleed zijn vrijwilligerscoördinator en voorzitter omdatik van mezelf vind dat ik daar niet geschikt voor ben vanwege mijnhang naar perfectie. Het mooiste onderdeel van het TFD- magazineen/of verenigingsactiviteit: het contact met jullie, net als ikzelf defan!

Als jij of iemand die je kent in een daad of levenskeuze ten goedebeïnvloed is door Star Trek, beantwoordt dan (een deel van) de indeze Fan Focus gestelde vragen. Stuur dit per post (bij voorkeur alsWORD-bestand op diskette) met vermelding van je volledige adresge­gevens, telefoonnummer, eventueel e-mailadres en leeftijd naar: TheFlying Dutxh, Postbus 735, 3500 AC Utrecht of digitaal per e-mail:[emailprotected] minstens één fotoprint of digitale foto (resolutie 300 dpi) bij.

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (12)

The Emergency Mail HologramBestelezers,Ook in het nieuwe jaar ben ik er voor al uw ingezonden post. Brieven,foto's, geboorte- of trouwkaartjes, wat u maar wil, alles kunt u naarmij toesturen via de e-mail vanderedactie([emailprotected]. of via dealgemene e-mail of postbus van uw vereniging).Dezekeer zijn er helaas bijna geen brieven binnengekomen, dus daarinkan ik u nu niet van dienst zijn. Ik heb nog even overwogen een briefaan mezelf te schrijven, maar aangezien u allen vast al weet hoe goedik het doe, heb ik daar voor deze keermaar van afgezien. Hoewel ik hetwel nog in mijn achterhoofd houd voor een volgend maal met weinigpost. Eenaantal andere zaken kan ik wel met u delen.Als eersle enkeleaanvullingen op hel stukje over namen die in uw taal vertaald zijn. Allevan de hand van een van uw geachte redactieleden, Hayley Malaika.

Scott Bakuia als kapitein Sjon van Arkel (lijkt meer op [ohn).William Shatner als William Tiberius Kurk (omdat je het zowat zouitspreekt ipv Kerk).We kunnen Picard ook Jan Luuk Piekhaar noemen. Het is juist leukdat hij geen piekhaar heeft, maar wel zo heet.Endeze kan er vast ook nog wel bij.Doctor Phlox heet dan dokter Vlokken.

De laatste is ielwat in strijd met hetgeen deheer ter Braakeen mevrouwRuggeroschrevenover het niet vertalen van de namen van aliens,maartoch wilde ik u hem niet onthouden. Indien nog meer mensen ideeënhebben voor vertalingen, stuur ze in, ik ontvang ze graag. Ik stel erwel een voorwaarde aan en wel dat u van mijn benamingen afblijft.Holografische noodarts is nog tot daaraontoe, zoals de mensen vande ondertiteling ervan maken. Holografische nood-commandant kaner ook nog wel mee door, maar holografische ncod-postbeomwooräer.zeg nou zelf...

Bij het scannen van mijn database kwam ik overigens ook nog eentopic tegen op het forum over al dit vertalen. Meneer ter Braake enmevrouw Ruggero, bij dezen dan ook mijn welgemeende complimen­ten over het feit dat u uw medelezersheeft weten te raken. Hierbij met­eende uitnodiging om vaker stukjes van uw hand in te sturen.

Echternu is hel tijd voor enkele foto's.Op de HCCbeurs waren enkeledames, gekleedin uniformen die u allenwelbekend zijn uit The Original Series.Deandere foto is door eenvan uw redactieleden, FrankMaurits, gevon­den op het internet.

.10

Vervolgens,de enige post die binnengekomen was bij mijn TFD-vrien­den, via e-mail. Demail begon met een opmerking over een doorge­stuurd mailtje van de televisiezender Veronica, waarin vermeld wordtdat het vierde seizoen van Enterprise vanaf maart uitgezonden gaatworden en gaat als volgt verder:Tevens stuur ik een foto van mezelf die gemaakt is op vakantie inWales (CB) en volgens mij woont er een vulcan in een vissersdorp(Spoek?).Nou groetjes en ga door met het blad anders moeten we op zoeknaar info. Ik vind het blad een beter ideeHans

BesteHans, zo ziet u maar, aliens en verwijzingen daarnaar kunt u opde meest onverwachte plekken tegenkomen.Tot slot wil ik nog alle lezers bedanken die aan hun vereniging eenKerst- en/o! Nieuwjaarskaartje gestuurd haddenDit was het weer voor deze keer, zoals altijd heb ik mijn onovertroffenwerk gedaan met het mij aangereikte materiaal. Volgende keer maghet best iets meer zijn, dus nogmaals: blijf schrijven, fotograferen enwat dies meer zij.

UwEMH .

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (13)

GROEf\lENDIJK

Column urrOPIAIi: the Duest for the Holy ConHet is 2005 en nog even en de vogeltjes gaan fluiten, de waskan weer buiten worden opgehangen en zluen we rustig in onzeschommelstoelen om 'Ni' te zeggen. Yes, life is great from time totime. Maar alas, ook vogeltjes krijgen wel eens sh*t op hun kop­jes dankzij de grotere vogels boven hen, zo ook wij. Alleen in onsgeval was het een dikke, roze, olifa *krijgt schop tegen de kuiten*Auw! *mompelt* je kunt tegenwoordig ook niet eens meer filoso­fisch peinzen in een column.

·schraapt keel* Wij onderbreken uw leesgenot aangaande Star Treken SFvoor compleet iets anders. SF! In oktober van dit jaar zal erwederom een Utopia plaatsvinden, en wel Utopia VI. Ik hoor u alvragen, wat is dat Utopia VI nu eigenlijk? Nou, exact hetzelfdegekloot als de eerdere Utopia's waar u bent geweest, alleen nogleuker gekloot!Wij hebben het programma voor alle tweeëneenhalf (ja, u leesthet goed, op vrijdag gaan we vroeger beginnen!) de dagen reedsgeschreven.U kunt er vanuit gaan dat we dit nog minstens 23 keer zullen doenvoordat Utopia VI begint. Helaas zullen we waarschijnlijk wegensfinanciële redenen het 'vuurspuwen met Marina Sirtis', 'Dorni­nic Keating's bridge on fire sequence' en 'leer kameel rijden metAlexander Siddig' moeten schrappen, maar vanzelfsprekend zullenwe deze gouden ideeën vervangen door iets wat minstens zo ver­lichtend zal zijn.

kiezing. Dezewas op Utopia V zo'n groot succes dat we er gewoonmee verder gaan! Mede ook omdat onze huidige Ruler, Darth Evili­ous, onze katten gegijzeld heeft.Maar nog beter, op de vrijdag kunt u niet alleen een aantal work­shops, de co*cktailparty en acteurs (wellicht ook nog actrices, zoniet, dan is er altijd nog het barpersoneel) verwachten, maar ookminstens 1 Q&A!

En wat dacht u van een nieuwe, gestroomlijnde photo-shoot?Compleet met nieuwe achtergrond en acteurs?! Workshops die hetdaglicht eigenlijk niet kunnen verdragen en daarom gebruik makenvan TL-buizen EN handtekeningen die de acteurs ZELFzullen zetten(tenzij ze erg moe zijn, maar wij verzekeren u dat een handtekeningvan een PAook erg verrassend zal zijn)!

Maar wat voor een nut heeft zo'n Utopia VI nu, hoor ik u vragen.Dal is een goede vraag, het antwoord is dan ook erg simpel; hele­maal niets! Utopia VI is nutteloos! En daarom is dit HET weekendom uit te gaan, te genieten van de glazen deuren in de hotelka­mers, de heerlijke bacon van het ontbijtbuffet, 70's disco night, theUtopia volunteers act, sensationele verrassingen en de fancy dressop de zaterdagavond!Dus houdt u van nut? Ga dan maar werken of naar school. Voor eenecht weekend vol plezier, Star Trek en SFkom je naar Utopia!

(bezoekers in bezit van het spel Twister zijn ook welkom).Maar, first things first. We beginnen dus vroeger op de vrijdag! Datbetekent dal u nog een extra dag vrij moel nemen van uw werk! stichting U'TOPIRWant zeg nu zelf, u bent toch een sukkel als u de extra bijzonderemomenten op de vrijdag mist?! Endan de Ruler of the Universe ver-

TFD magazine.11

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (14)

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (15)

--r" .l,

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (16)

Uit De DDOS -cards from the final frontierDoor: Harm Koopman

Welkom in 2005! Op het moment dat ik deze tekst in elkaar zet ligtUtopia Val weer een week achter ons. Wat hebben we met z'n allenweer genoten van (dit keer) Vaughn Armstrong en Robert '0 Reilly.Eén van de aanwezige bezoeksters vroeg mij rond het middaguur- voordat ik de Enterprise Blues had gehoord - of ik nog in de rijging voor een handtekening. Mijn antwoord was voorspelbaar,welnu Robert O'Reilly heb ik al tweemaal en Vaughn Armstrongzelfs driemaal. Ja,zeker op tradingeards was haar reactie. Uiteinde­lijk belandde ik toch in de rij voor een gesigneerde cd-single van de'Enterprise Blues'. Wat mij betreft op naar Utopia VI, V was net als Itot en met IV een zeer geslaagd evenement.

Na de overdosis mister Spoek, in het laat­ste magazine van The Flying Dutch van2004, de betreffende set uitgegeven rondhalf februari van datzelfde jaar, wordt hetdeze uit de doos pas echt smullen. Metde kalender een maandje verder - maart2004 - is het de beurt aan The 'Quotabie'Star Trek Original SeriesTrading Cards'!

Ook al bezit je zelf nog helemaal geenenkele tradingcardset dan is deze set voorde echte Trekkie toch een must. 0,0,0waar '" " ..iTiiRT!@S moet ik deze keer beginnen? Space... The

Final Frontier? Live Long and Prosper?Theheart is not a logical organ? Nice placeyou have here, mister Pike? of wordt hettoch 'I'rn a doctor .... : of nee doe me tochmaar 'He's dead, [lrn'.

tt I (I ti

Een feit is dat de Originele Serie bol staatvan de citaten die we maar al te vaak inons eigen taalgebruik hebben overgeno­men. Laten we iiTiiR1!~'eens kijken wat

de set allemaal in zich heeft behalve wer­kelijk schitterende afbeeldingen.

Het eerste dat opvalt, in tegenstelling totbijna iedere andere set, is dat het een setis met twee 'voorkanten'. De basisset van110 kaartjes biedt daarmee ruimte aan 220afbeeldingen en jawel 220 citaten. Van het

allerprilste begin'Check the cir-cult, mister Spoek' in 'The Cage' tot hetbittere einde. Je vindt ze allemaal. Iederkaartje geeft weer in welke aflevering hetcitaat werd gesproken, door wie en indienvan toepassingtot wie.

Het enige nega­tieve dat eventu­eel kan worden

opgeworpen is dat de citaten soms watmoeilijk leesbaar zijn door de gebruiktekleurstellingen. Verder is het allemaal posi­tief, positiever, positiefst wat de klok slaat.Naast dubbele 'voorkanten' is de set ookeen uitzondering door het feit dat er twee

.14

;. .-.

, &jo. )j_, t\ \' ". '

:_- - - -

verschillende releaseszijn uitgebracht, eenUS-release (500 cases) en een Internatio­nale release (333 cases) met uiteraard ver­schillende extra's waarover straks meer.

Laten we eerst eens kijken wat er alle­maal in de dozen zit behalve natuurlijkdan alleen de 110 kaartjes van de basisset.De allereerste set specials vinden we in 1op de 5 pakjes, met als titel 'Space ... TheFinal Fronlier'. Een leuke set van 9 kaartjesdie tezamen een mural - dat is een groteafbeelding - vormen met op de achterzijde de openingstekst van

de originele serie.

Behalve deze set vin­den we ook nog 18'quotabie' Star TrekAnimated Series kaart­jes, wederom in 1op de 5 pakjes. Methierin onder meer hetberoemde 'Beam usup, Scotty' gesproken

door Kirk in de aflevering 'The Lorelei Signai'. Even voor de goedeorde, het veel op bum­perstickers aanwezigecitaat 'Beam me up,ScOUy' is in de origi­nele serie en de ani­mated serie nooit echtuitgesproken!!

De volgende set vannegen specials vondik als comic liefhebbernatuurlijk helemaal te gek; in 1 op de 10 pakjes vind je een 'quo­tabie' Star Trek Comics kaartje met heuse citaten uit de Gold Keycomics; uitgegeven van 1967 tot en met 1971.

-.:;..=-"!: Daarna is het de beurtaan opnieuw een warebuslading handte­kening kaartjes (27),ditmaal bestaande uittwee sets. De eersteset start met A86 en iseen vervolg op de eer­der door Skybox uitge­geven Original Seriessets van 1997 tot en

met 1999; heel leuk is dat de lay-out van de achterzijde identiekis aan die van Skybox (met uitzondering van het logo van Ritten­house dan natuurlijk!).De eerste set bestaatin totaal uit 19 kaart­jes.

De tweede set zijnechte quotabie hand­tekeningen metdaarop een citaat eneen afbeelding vanhet karakter die de

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (17)

spreuk heeft uitgesproken; inclusief een'schaduw'-versie van het karakter. In prin­cipe vinden we 7 kaartjes in deze set. Maarschijn bedriegt want de echte comple­tist vindt 3 verschillende William Shatner

verschillende leonard NimoyTakei citaten, 2 Walter

Koenig citaten en ÎI~~~~~4jtot slot - last butnot least - 2 jamesDoohan citaten.Feitelijk zijn er dusin deze tweede set niet 7 maar 13 kaartjeste verzamelen.

Wie denkt er dan te zijn moet even verderlezen want nu wordt het pas echt exclu­sief. In de US-release vinden we name-

"'......... lijk vervolgens in1 op de 40 pakjes (oftewel 1 per doos) •zeven verschillende TV-Guide Cover kaart­jes en in de Internationale release is het debeurt aan 6 'Captain's Women' kaartjes indezelfde ratio's.

Houdt moed, in1 op de 120 pak­jes, ja je leest hetgoed in 1 op de

I drie dozen, zito vervolgens een 'Starfleet's Finest' kaartje.

~~ Of het zo moest zijn weet ik niet, maar in~ ~! mijn dozen bevond zich een doctor McCoy

V~ 'Starfleet's Finest' kaartje. Alle kaartjes~ zijn individu- r- ëTMr'R.eK

eel genummerd, '0'

mijn McCoy kaart is nummer 210 van 399.In totaal bestaan er 9 verschillende kaartjesieder in een oplage van 399 stuks.

Voor de snellerekenaars onderons, 500 US casesen 333 Internatio­nal cases is 833 intotaal, 12 dozenper case maakt 9.996 dozen. In 1 op dedrie dozen zit een Starfleet Finest ofteweler zijn er 3.332, met 9 verschillende zijn erdus 370 van iederen geen 399;maar Rittenhouse

verweert zich door aan te geven dat eraltijd een paar extra worden gedrukt vooreventuele productiefouten, beschadiging,

verlies tijdens ver­zending etc.etc.

TFD magazine

Oké, met 200kaartjes heb ik danweer een fantasti­sche set besproken, die voor mij als éénvan de beste net achter de Original Series1,2,3 uit eind jaren negentig eindigt. Opnaar een special rondom ... HO,Ho, Ho Mr.Fizzbin...Sorry, je bent completist of je bent het

niet. Natuurlijk zijn er ookdit keer weer promo-kaart­jes. De eerste promo - Pl - iser voor algemene distributie,de tweede - P2 - vinden wein Amerika's meest vooraan­staande kaartmagazine de'Non-Sport Update' en ten­slotte vinden we in de Quo­tab les binder nummer P3.Maar dat was nog niet alles, nee, in de binder vonden we ook nog

liT'iiiiTREK een Scotty's kostuumkaartje.-_... De echte 'veel' koper die een

complete case US-releaseafnam kreeg er een Kirk kos­tuumkaartje bij en diegenedie dat deed voor een Interna­tionale release trof een janiceRand kostuum kaartje aan.Naast al dit extra geweld zat

er nog een derde kaartje in de binder. Behalve de P3 en het Scottykostuumkaartje was er ook nog ruimte voor een dubbel handte­keningkaartje van laurence Montaigne (Stonn) en Arlene Martel(T'Pring).

Dit alles brengt het totaalop niet 200 maar 207 kaart­jes. Ho stop ander woord, deextreme veelkoper die meer­dere cases kocht werd noggetrakteerd op een dubbelehandtekeningkaart van SallyKeIlerman (doctor Elizabeth Dehner) en Gary lockwood (Iieute­nant-commander Gary Mitchell) en daarmee gaat de Quotabie TOS

met 208 kaartjes de geschie­denis in.

Tot slot van deze set dan nogwat aantallen. De handteke­ningen van Sally Keilerman(A87) en julie Newmar (A99)waren gelimiteerd en ken­den een oplage van tussende 300 en 500 exemplaren.

Deze oplage geldt ook voor de Quotabie handtekeningen maardan wel voor het totaal inclusief de verschillende varianten. Alleende handtekening van leonard Nimoy kende een oplage van 200 à

300 stuks; hetgeen dus neer komt op 100à 150 van beide varianten.Er gaan overigens geruchten dat Ritten­house werkt aan een TNG quotables, zelfheb ik naast een aantal andere, de voor mijmeest unieke oneliner van McCoy aangele­verd voor deze set: 'I don't see no point onyour ears, but you sound like a Vulcan' ...McCoy to Data in •••'Encounter at Far­point'.

Tot zover de TOS quota bles, in het vol­gende magazine hoop ik van de partijte zijn met een zeer uitgebreide specialrondom leonard H. McCoy, dit naar aan­leiding van de derde uitgave in de reeks'legends of Star Trek' uitgegeven in juni2004.

.15

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (18)

Uit de doos * extra editie *Cards from an English F'rontierDoor: Harm Koopman

Wat is dit nu, twee 'uitde doos' afleveringenin één en hetzelfdeFlying Dutch maga­zine? jazeker en dat isallemaal veroorzaaktdoor de hoofdredac­teur: toen zij hoordedat ik een bezoekging brengen aan deMemorabilia beurs inBirmingham (UK) washaar reactie: 'we ver­wachten er natuurlijkwel een verslag van.'

Pieter Soet van 'Sorry,no subtitles' had mij alenkele keren over dezebeurs verteld, in zijn ~-eO' Ic.c::: tiogen het mekka voor Ne..._:)de verzamelaar onge-acht wat je verzamelt. Zeker als je verzameling gerelateerd is aaniets wat te maken heeft met de filmindustrie is deze beurs volgenshem een must. Maar ja, je moet er wel de plas voor over en datzet er toch een zekere rem op om dit soort beurzen te bezoeken.Zeker ook omdat je tegenwoordig heel veel via het internet kuntbestellen.Afijn, als iemand mij zoiets vertelt dan hou ik dat in gedachten.Toen ik het augustus/september nummer van de Non-Sport Updateontving zag ik daarin een advertentie waarin de Non Sport Updatekaravaan aan gaf naar - jawel - Birmingham (UK) te gaan. Dit zettemi aan het denken: Amerikanen die de qrote plas oversteken voor

een beurs? Dan moetIIIIIIJIJf!" J'rIIJKJ7NSCft h~t toch we.1iets heelJIIHnnliI _ bijzonders zun.

Bco*k &~mruCAIlD IIRTl';J i~iïiïiiiiiiiïiïiiiiiiiïiEen bezoek eind okto-• ber aan de Memora-

bilia-website maaktemijn besluit definitief.Wat te denken vanmaar liefst 1000 han­delaren en meer dan100 acteurs; waren datniet een paar nullenteveel? In de lijst zagik onder andere johnCzop en Warren Mar­tineck staan - beidebekend als tekenaarsvan onder anderediverse sketchafexStar Trek trading cards- maar bijvoorbeeldook een David War­neroOp zijn beurt eenniet onverdienstelijkeschrijver van diverseStar Trek boeken .

.16

Daarnaast natuurlijknog tientallen andereacteurs en actriceszoals een stuk of 8dames uit de jamesBond filmcyclus of bij­voorbeeld een dozijnDr. Who artiesten.

Ik boekte een vlieg­ticket via internet bij -_ ......_-_ ........._de KLM, waar ik nog eens aangenaam verrast werd door de actierondom hun 85 jarige bestaan: ik bleek voor 85 euro retour te kun­nen naar Birmingham. Eerlijk is eerlijk, zonder luchthavenbelastin­gen. Daarna op zoek naar een hotelletje dat ik wederom via hetinternet boekte. Ik zoueen nacht verblijvenin het Paragon hotelop zo'n 10 kilometerafstand van de NEC,het centrum waar debeurs werd gehouden.Zo kwam het dat

ik zaterdagochtend 11,:..;; .....27 november in alle ~

~minuten later voor deingang, waar de rijen :.voor de kassa inmid­dels behoorlijk warengeslonken, want ik arri­veerde natuurlijk zo'nkleine twee uur na opening van de beurs. Desalniettemin moest iktoch nog een klein kwartiertje in de rij staan.Eenmaal binnen had ik nog een krappe vijf uur tot sluitingstijd endan komt altijd het voor mij moeilijkste moment. ..wat is je eerstekeuze uit zo'n overweldigend aanbod? Deze vraag kun je natuurlijkook lezen als welke handelaar zou nog iets kunnen toevoegen aanmijn enorme collectie Star Trek Trading Cards? Ik besloot eerst tochmaar op de informatieve toer te gaan door de karavaan van de NonSport Update te bezoeken. Tenslotte wilde ik na al die jarene-mailcorrespondentie toch ook wel eens in levende lijve kennismaken met Harris D. Toser, de productiemanager achter het NonSport Update magazine. Ik was blij verrast toen bleek dat ook BillDeFranzo aanwezig was. Bill is namelijk de grote prijsspecialist voorde Non Sport Update. Sorry ik moet dit echt afkappen, Bill, andersverneem ik verder niets van deze beurs, alhoewel ik in mijn ach­terhoofd hield dat ik morgen natuurlijk ook nog enkele beursurentegemoet kon zien. Maar toch had ik alleen al bij de Non Sportupdate stand bijna twee uur van mijn kostbare tijd besteed!! Wat numet die andere 999 handelaren? Hoezo, tijdgebrek?De beurs bleek al snel een echt mekka te zijn voor Trading Cardverzamelaars, alleen al in de eerste rij trof ik een vijftal handelaren

A voyagB of space dlscovery .

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (19)

in Trading Cards aan en dat minderde niet in de - in totaal eenstuk of 30 - rijen die erna kwamen. Na een goed uurtje speurenvond ik enkele zeer zeldzame exemplaren en stond ik ineens oog inoog met Warren Martineck, een 'very nice person'. Samen met zijnvriendin of echtgenote (dat werd niet helemaal duidelijk) kreeg ikveel inzage in hoe Rittenhouse te werk ging bij het kiezen van mate­riaal voor hun sketchafex kaarten. Warren was ook geïnteresseerd inwat mij persoonlijk aantrok in sketchafex kaarten en welke details ikoog voor had. Het spreekwoord 'time flies when your having fun'haalde ook deze keer weer het record want voor dat ik het wist ginghet licht uit. Nu al vijf uur?!Ik nam snel afscheid en trof op de valreep Mike Vinson. Een hande­laar die sommige van jullie inmiddels kennen van onder andere deNew StarCons uit Tilburg, maar hij was ook aanwezig op Utopia enonlangs in de jaarbeurs in Utrecht.Mike, 'how about some dinner'? Hij bleek te gaan eten met PieterSoet en een tweetal andere aanwezige Nederlandse handelaren. Zozaten er dus later 6 Nederlanders en een Amerikaan te eten in 'TheHarvester' ergens in Birmingham.

In de vroege ochtend ging het brandalarm af in het hotel waar iksliep. Je moet alles meemaken al is het maar een keer in je leven,nietwaar? Het is tenslotte minder erg dan een aardbeving in LasVegas en het bleek nog vals alarm ook. Weer in bed kon ik echterde slaap niet meer vatten en besloot na een ontbijt je een taxi terugte nemen naar de NEC, voor nog een dagje 'fun'.Ik was best vroeg en dit keer stond ik voorin de lange rij, die ver­maakt werd door allerlei verklede personen: een heel regimentstormtroopers, 'Darth Vader' himself, the GhostBusters en nog tien­tallen anderen maakten het wachten tot 'Iun'. Om 10 uur ging dedeur open en had ik wederom zo'n vijf en een half uur beschikbaar.Dit omdat ik voortijdig weg moest in verband met mijn geboekteterugvlucht net na vijf uur in de middag.

Ik was nauwelijks binnen toen ik een poster zag van RittenhouseArchives Ltd met een bordje eronder: 'Will be back soon'. Dat 'soon'was blijkbaar om want net toen ik weg wilde lopen stond ik oog inoog met Robert Kohlbus.Wie? Voor het gemak zeg maar de tweede man na Steve Charend­off bij Rittenhouse, waar overigens in totaal slechts 5 mensen wer­ken, zo bleek later uit het gesprek. Qua tijd duurde ook dit gespreknatuurlijk weer veel te lang, maar super interessant was het zeker.Robert is onder andere verantwoordelijk voor het 'gehele denk­proces' achter een kaartrelease. Hij legde uit dat bijvoorbeeld eenseason twee of drie van Enterprise zo'n 6 maanden tijd kost vanidee tot productie. Na nogveel meer details, waar­bij ik het natuurlijk nietkon laten om mijn onge­noegen te uiten over devooraf gemerkte Ritten-house Archive-boxen waar .,...,..w IClllhohtJv CO"1alle kaartjes inclusief alle

~RmENllOlmARCIllVf~lm

TFD magazine

specials in zitten - ik bleek zeker niet de enige (!) en ze gaan daarecht iets aan doen beloofde hij - wisselden we onze adresgegevensuit. Jeweet tenslotte nooit waar dal goed voor is. Ik wierp een blikop mijn horloge ... Wat? .. vijf over 12 !IINa een snel hapje eten struikelde ik bijna over Max Grodenchik(Rom - DS9) en Chase Masterson (Leeta - DS9). 'Wat doen zijnou hier?' dacht ik, want ze stonden niet op de gasten lijst die ikhad gezien. Na een korte babbel bleken ze mij nog te herkennenvan een interview dat ik in België (1999?) voor een Flying Dutchnieuwsbrief met ze had gedaan. Snel door naar David Warner omook daar nog even kort mee van gedachten te wisselen.

Daarna ben ik echt in vogelvlucht - het wasdan zaterdag -langs een ~ ~-~--aantal acteurs gegaan ~''''~

uil allerlei Engelse tv- "'J' atc ash' tra!(;d~'~ln'<""g"ca''r~'J~seriesalsDr.Who, Space, IJ) •

1999, Tripods en nog SlAAT".Erd~••,.~" 'J;."~ ~iS+:_enkele andere om mij , ,toch nog een uurtje of~~I!!!!!!' •• ~~.IiI!I"11!!twee te kunnen stortenop het zoeken naar ont- I •.r ••'-'·"_"

brekende trading cards.Als ik nu achteraf terug­kijk op de beurs denk ikdat er zeker een 80 tot 100 handelaren waren met kleine tot zeergrote trading card collecties.

Via Mike (Vinson) kwam ik echter in contact met een min of meerlokale Engelsman. Hij woonde op slechts een mijl of dertig van deconventie met een complete set A&BC kaartjes uit 1969 bij hem.Een set die al jaren op mijn wensen lijst staat, maar waar ik nooitafzonderlijke kaartjes van heb durven kopen omdat ze er nauwe­lijks zijn, Maar ja, ik ontmoette hem pas tegen het einde van debeurs en had al de nodige zeer prijzige super speciale kaartjes aan­geschaft.

Ik heb ongetwijfeld de rest van hel jaar pijn in mijn bankrekeningen de kerst zal wat mij betreft niet veel meer aan me kunnen ver­dienen, maar ik besloot de 250 pond toch maar neer te leggen voordeze 55 kaartjes uit 1969!!Moe maar voldaan verliet ik rond half vier de overigens super gezel­lige Memorabilia beurs in het NEe. Een echte aanrader voor ieder­een die iets voelt voor fantasy of science fiction, welke serie dan ook.Laat je in ieder geval niet ontmoediqen door de afstand want ik wasom klokslag negen uur's avonds terug in datkleine dorpje onder derook van Rotterdam enhad toch in ruim vieruur tijd 530 kilometerafgelegd!!

IHarris D.ToserProductIon ManagGr

&.N~am:mtLj'-LIU 40/9 Crft'l' St,

I I'() (In,.~8,~NIIlJrrlJburt. PA I1J10

! (7/711.18./9.16, fax; (7/71 l.1R.J110

h I4I"rftnu"'/H1"lIpdRtr.c"'/If

Th. M.g."n. ForTh.DI.cr'mlnotlng ColleetorOf NOn·Sporl Carde

.17

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (20)

Is ruiw er

vaart?•met een veiligere en goedkopere manier om van en naar de

ruimte te reizen.Vanwaar toch die fascinatie, vanwaar die drang van de mensom alsmaar nieuwe horizonten te verkennen?Dat is eigenlijk hetzelfde als de vraag die aan Columbus gesteld

werd en aan al die andere ontdekkingreizigers. Misschien is dieoerdrang naar groei en bewustwording zelfs de definitie vanmenselijk leven. 'Gaat heen en vermenigvuldig U!!' Nu we (op de

oceaanbodem na) heel de aarde hebben afgewandeld, lonkt hetheelal om verkend te worden. In 1957 al werd de eerste satelliet(kunstmaan) gelanceerd. Amper vier jaar later werd de eerste mensin een omloop rond de aarde gebracht.Sindsdien vliegen er vele satellieten en kunstmanen rond de aarde.Dankzij allerlei communicatiesatellieten kunnen we op de dag vanvandaag met iemand uit China of Amerika bellen alsof het de buur­man of vrouw is. Zo is er GPS(Global Positioning System), een heelnetwerk van communicatiesatellieten, in eerste instantie ontwik­keld door de Amerikanen voor militairen. Duizenden auto's makengebruik van dit netwerk dat het hele aardoppervlak bestrijkt. Intus­sen is het mogelijk met dit systeem posities te bepalen tot op demeter nauwkeurig. Tot nu toe is het toepassingsgebied vooral posi­tiebepaling, maar er zouden in principe nog vele toepassingen voorbedacht kunnen worden, zoals in het verkeer (snelheidsbegren­zers). Maar voorlopig verhindert het Amerikaanse leger ons daar­van gebruik te maken. Juist om deze reden is de EUook begonnenmet ontwikkelen van een eigen systeem, Galileo genaamd, dat tienkeer nauwkeuriger zou werken dan GPS.Niet alleen deze maar ook

Door: Marc Ghi/sels

De laatste tijd heb ikgemerkt dat er weer van

alles aan het gebeuren is op hetgebied van de ruimtevaart.

Onlangs hebben we in ons eigen maga­zine nog een leuk artikel kunnen lezen over

TFD erelid (en astronaut) André Kuipers. Hetlijkt allemaal ook een beetje in een stroomversnel­

ling terecht te komen. In de Verenigde Staten is zelfseen miljoenen prijs (de Ansari X Prize van maar liefst 10

miljoen dollar) toegekend aan diegene die een goedkoperemanier vond om allerlei tuigen de ruimte in te krijgen (Space­

ShipOne).Ook is er de 'Cassini Huygens' satelliet rond Saturnus, de verken­ning van Mars en niet te vergeten de uitvinding van de ionenmo­tor, die in de toekomst in satellieten geplaatst zal worden. Met dezenieuwe motor zullen reizen naar bijvoorbeeld Saturnus geen 7 jaarin beslag nemen, maar slechts een paar maanden. Wie weet zul­len deze uitvindingen ook een grote rol kunnen gaan spelen bij hetcommercionaliseren van de ruimtevaart naar personen toe.Een initiatief voor deze commercionalisering is de X Prize Cup. Dit iseen tiendaags evenement dat elke zomer plaats moet gaan vindenin Las Cruces, New Mexico (V.S.). Het wordt omschreven als eenkruising tussen onder andere de Formule 1 Grand Prix en de Olym­pische Spelen. Hier kan het publiek aan deelnemen, bijvoorbeelddoor te praten met astronauten of door te leren over technolo­gie. Er zijn dagelijks races, meerdere lanceringen, nieuwe techno­logie, interactieve ervaringsmogelijkheden en onderwijs-kampen.Het doel van de X Prize Cup is het stimuleren van vernieuwing encompetitie, zodat het uiteindelijk zichzelf en het publiek beloont,

.18

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (21)

tientallen andere satellieten met verschillende toepassingen vliegenin een baan rond de aarde.'Hoe zit het met de zoektocht naar buitenaards leven?!' hoor ik jullieroepen. Tja, ik denk dat daar momenteel niet zo hard aan gewerktwordt. Dat neemt niet weg dat er wel degelijk naar gezocht wordt.Mocht men ooit zo'n ontdekking doen, dan zou dat wel de meestopzienbarende en fantastische ontdekking zijn van onze geschie­denis.

Mijns inziens is het ook best mogelijk dat er buitenaards levenbestaat, buiten ons zonnestelsel dan. Wetenschappers kunnen almet grote zekerheid zeggen dat er binnen ons zonnestelsel geenleven of intelligent leven zou bestaan. Hoewel alle ingrediëntenaanwezig zijn, is het vrijwel zeker dat momenteel Mars een dodeplaneet is. Het zou kunnen dat er ooit leven is geweest, maar datis sindsdien toch al lang uitgestorven. De kans dat de aarde deenige planeet zou zijn waar leven is lijkt mij overigens erg klein.Als je nagaat dat onze zon één van die ontelbare sterren is in onsstelsel. Dat ons stelsel dan op zijn beurt weer een van de ontelbarestelsels is in het universum en dat al die stelsels miljarden plane­ten bevatten dan zou het toch wel zeer onwaarschijnlijk zijn dat erniet ergens een plekje is waar intelligent leven welig tiert. Maar ja,het probleem is natuurlijk, dat leven op zich natuurlijk geen statis­tisch verschijnsel is. Jezou dit het beste kunnen vergelijken met eenschilderij. Stel dat ik willekeurig klodders verf op een doek begin tegooien, hoe groot zou de kans zijn dat ik een exacte kopie van bij­voorbeeld 'de Nachtwacht' creëer? Die kans is uiteraard nihil. Eenkunstwerk ontstaat uit inspiratie en niet uit het willekeurig combi­neren van allerlei kleuren. Het menselijk leven zoals wij het kennenis tenslotte ook niet ontstaan uit willekeurige chemische reacties.Wanneer de mens uiteindelijk in staat zal zijn om deze aardbol teverlaten, zal hij zich ook op andere plaatsen gaan vestigen. Andereplaatsen zoals bijvoorbeeld ook ruimtestations in de trant van DS9.Technisch gezien zijn ze nu reeds in staat om zulk soort stations tebouwen, maar het grootste struikelblok is nog steeds de perma­nente gewichtloosheid. We hebben namelijk zwaartekracht nodigom ons lichaam gezond te houden. Lange tijd in gewichtloze toe­stand verkeren, levert op den duur een probleem op (tenminstezolang we nog steedswillen terugkeren naar moeder aarde). Ik benvan mening dat de ruimtevaart ons zal bevrijden van de verplette­rende kracht van de aarde. Als we ooit zo ver zijn, denk ik dat weons op een gegeven moment zullen aanpassen aan het leven in deruimte, net als onze verre voorouders zich 300 miljoen jaar geledenook moesten aanpassen aan de levensomstandigheden. Doemden­kers durven wel eens te zeggen dat de mensheid gedoemd is teverdwijnen; alswe onszelf niet vernietigen, zal de zon dat wel doen(alleen duurt dat laatste nog wel zo'n slordige 5 à 6 miljard jaar). Ikdurf te stellen dat de overlevingsdrang van de mens zo groot is datwe wel zullen overleven, hoe dan ook. AI is het op Alpha Centauriof één of andere exotische planeet ver, ver weg van hier en als dehuidige ruimtevaart daar een steentje aan bij kan dragen is dat tocheen mooie gedachte.

TFO magazine

Antimaterie:dé brandstof van detoekomst?Door: Marc Ghijsels

Erzijn de laatste tijd op wetenschappelijk vlak nogal wat berichtente lezen die laten doorschemeren dat Roddenberry's Star Trek uni­verse niet zo onwaarschijnlijk is als men denkt. In oktober was ereen artikel in de San Franciso ChronicIe te lezen waarin stond dat deUSAirforce in het geheim miljoenen dollars spendeert aan onder­zoek naar het gebruik van antimaterie in het gebruik van wapens.Zoals elke Trekkie weet is antimaterie een hoogst explosief goedjedat de warpmotor aandrijft. Het is ook nog eens de basis van pho­ton torpedo's en allerlei ander wapentuig. In het echte leven wordantimaterie al sinds 1930 onderzocht, maar (tot nog toe althans)

onoverbrugbare problemen zorgen ervoor dat men de hevige ket­tingreactie niet kan controleren en het niet als energiebron kangebruiken. Het grootste probleem is het feit dat de hele boel ont­ploft als het met gewone materie in contact komt (iets waar iederbemanningslid in de Star Trek wereld zich terdege van bewust is).Het andere probleem is dat het maken van partikels antimateriemeer energie verbruikt dan dat men (met de huidige technologie)kan terugwinnen uit de kettingreactie ervan. In de Star Trek toe­komst heeft men deze problemen uiteraard kunnen oplossen. Bij deAmerikaanse luchtmacht, die reeds tijdens de Koude Oorlog bezigwas met antimaterie onderzoek, denkt men serieus na over het mili­taire potentieel: antimateriebommen die in je handpalm passen,spionagevliegtuigen met motoren aangedreven door antimaterie.Eenvan de wetenschappers was het meest enthousiast over het feitdat antimaterie werkelijk gebruikt zou kunnen worden als brandstofvoor toekomstige ruimteschepen.

Het nieuwe embleem van de Amerikaanse US airforce, dat gedra­gen wordt door het personeel dat aan dit project werkt, komt mijin ieder aeval bekend voor ...

.19

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (22)

VOORGELEZENTitel: Star Trek - A Time to Be Born

door Paul Ploeghoog te noemen. Sommigen denken aaneen andere functie binnen Starfleet, ande­ren overwegen zelfs hun carrière in Starfleethelemaal op te geven. Desondanks wordtde Enterprise wederom naar de Rashanar­sector gestuurd om uit te vinden wat erwerkelijk aan de hand is, zeker wat betrefthet zogenaamde demonenschip dat de helesector onveilig maakt en wat de oorzaakvan alle ellende is. Dit alles gebeurt onderleiding van acting-captain Riker. Picard gaatonder begeleiding van zijn psychiater Col­leen Cabot mee op deze missie. Ze wordenbegeleid door een mysterieuze waarnemerin de gedaante van ensign Brewster. DezeBrewster geeft gedurende deze missie lang­zaam maar zeker zijn identiteit prijs aan debemanning van de Enterprise en probeertte helpen bij het oplossen van het myste­rie van de Rashanar-sector. Daarbij loopt hijechter hel risico veel te verliezen van wathij in de afgelopen jaren voor zichzelf heeftopgebouwd.

Hoewel ik zelf had gehoopt op verhalen vande Enterprise van na Star Trek - Nemesis inplaats van ervoor, is dit eerste tweeluik in de'A time to ... '-serie zeer verrassend en spec­taculair te noemen. Picard en de bemanningkomen zwaar in deproblemen en dit keer nietdoor invloeden van buitenaf, maar van bin­nenuit. Personen van wie ze altijd haddengedacht dat ze aan hun kant stonden, latenzich van een andere zijde zien. Het invoegenvan de in het begin zeer mysterieuze waarne­mer is overtuigend gedaan. En wat ik zekereen pluspunt vind, is dat het verhaal niet eencompleet noppv-end heeft, wat ook wel eensleuk kan zijn, want daarop kan don later weereen eventueel vervolg komen.

Titel: Star Trek-S.C.E.: Foundations

Auteur: Dayton Ward lilKevln DIlmore

ISBN: 0-7434-8300-6

De reeks verhalen van .!!!!!!I!.!!I!~~het Starfleet Corps of ~~~~:tIIi~Engineers (S.C.E.) isvooral bekend doorde publicaties die viainternet te lezen zijn.Van die verhalen zijnal eerder vier boekenverschenen. Het ver­schil tussen deel ééntot en met vier en ditboek is dat dit boekhet eerste is met één compleet verhaal, integenstelling tot de vier voorgaande delendie meerdere korte verhalen bevatten. HetStarfleet Corps of Engineers is een speciale

Auteur: [ohn VornholtISBN: 0-7434-6765-5

Met de reeks' A Time to.. .' behandelt PocketBooks de belevenissenvan de bemanning vande U.S.S. Enterprise-Eonder leiding van cap­tain Jean-Luc Picard, inde periode na Star Trek- Insurrection en voorStar Trek - Nemesis.De Enterprise wordtdoor Starfleet naar deRashanar-sector gestuurd, waar tijdens deoorlog met de Dominion één van de felsteslagen werd uitgevochten. Nu is deze sec­tor een ruimteschipkerkhof. Echter ook zo'nkerkhof heeft zijn aantrekkingskracht opbepaalde lieden die niet altijd even nobelebedoelingen hebben. Zo zijn er de Ontai­lians, die het als hun plicht beschouwenom de lichamen van de slachtoffers te ber­gen. Ook een volk genaamd de Androssi isaanwezig. Deze laatsten beschouwen hetgebied als een goudmijn, met de bedoelingom zoveel mogelijk technologisch materi­aal uit de diverse scheepswrakken te plun­deren. Aan de bemanning van de Enterprisede taak om, in samenwerking met de reedsaanwezige U.S.S.Juno, de Ontailians te hel­pen met hun werkzaamheden. Er gebeu­ren echter rare dingen in dit gebied en algauw raakt de Enterprise in moeilijkheden.Zover zelfs dat zowel Picard als Data moe­ten vrezen voor hun loopbaan in Starfleet.Dit alles wordt bovendien gadegeslagendoor iemand van wie we al een tijd nietsmeer gehoord of gezien hebben. Het ver­volg hiervan is te lezen in 'A Time to Die'.

Titel: Star Trek - A Time to DieAuteur :'ohn VornholtISBN: 0-7434-6766-3

Na de dramatischegebeurtenissen in deRashanar-sector wordtde bemanning van deEnterprise door Star­fleet als zondebokkenaangewezen. Vooralcaptain Picard enData moeten daarvande gevolgen onder­gaan. Picard wordtdoor Starfleet onderpsychiatrisch toezicht gesteld, terwijl Datadoor een door rancune gedreven admiralNakamura wordt gedwongen zijn emotie­chip te laten verwijderen. Het moreel van derest van de bemanning is ook niet bepaald

.20

afdeling van Starfleet, die zich bezighoudtmet het oplossen van problemen op tech­nisch gebied binnen het Star Trek univer­sum. Centraal in deze reeks verhalen staatde U.S.S. Da Vinci onder commando vancaptain David Gold en commander SonyaGomez (bekent van TNG-aflevering 'QWho?'). Wanneer de U.S.S. Da Vinci eenverzoek om hulp krijgt van een tot nu toeonbekend ras genaamd de Senuta, pro­beert de bemanning van de Da Vinci er allesaan te doen om hen te helpen. Dit gaat nietzonder moeilijkheden. Ondertussen pro­beert een ander lid van S.C.E.zijn hulp aante bieden via zijn herinneringen aan vroe­ger tijden uit de S.C.E., namelijk captainMontgomery Scott. Hij gaat daarmee terugnaar het begin van het Starfleet Corps ofEngineers: van zijn belevenissen in een bui­tenpost aan de rand van de Neutrale Zonemet de Romulans vlak voor zijn aanstellingaan boord van de Enterprise tot nieuweproblemen met de Landrucomputer op deplaneet Beta lil. Ook over een hernieuwdekennismaking met het illustere volk uit hetAndromeda melkwegstelsel wordt doorScotty uitgebreid verteld. Met de verhalenvan het Starfleet Corps of Engineers is Poc­ket Books gelukkig verder gegaan, hoeweler nog niet zoveel boeken van zijn versche­nen. Hoewel de hoeveelheid 'technobab­bie' voor de gemiddelde Star Trek lezer afen toe misschien een beetje veel is, werktdat niet storend voor het verhaal. Voor StarTrek fans die eens wat anders willen lezendan verhalen over de bemanningen vanThe Next Generation, Deep Space Nine ofVoyager is dit verhaal zeker de moeite vanhet lezen waard.

Tttel: Enterprise - DaedalusAuteur: Dave SternISBN: 0-7434-7118-0

Van Enterprise zijnnog niet bijster veelboeken uitgekomen,ondanks dat er al drieseizoenen van zijn uit­gezonden. Buiten degeschreven versies vande afleveringen Bro­ken Bow, Shockwaveen The Expanse zijn

.... Slft. Ilo

er nog maar een paartitels verschenen. Daedalus speelt zichtegen het einde van seizoen twee af, vlakvoor de aflevering Bounty, waar Archerontvoerd wordt door premiejager Skalaar.Tijdens hun onderloek van het Suliban cell­schip ontdekt de bemanning van de Enter­prise dat het cell-schip een bekende soortaandrijving heeft waar Starfleet in het ver-

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (23)

leden mee geëxperimenteerd heeft, zonder al te veel succes overi­g~ns. Trips gedachten gaan daarbij terug naar het experiment methet eerste Warp 5 schip, de Daedalus, dat tijdens haar eerste reisontplofte. Voordat de bemanningsleden het goed en wel beseffen,worden ze aangevallen door een volk genaamd de Denari. Trip enHoshi weten echter ternauwernood met het celI-schip te ontsnap­pen en worden later opgepikt door een groep Denari die niet bij deaanvallers van de Enterprise horen. Na een tijd komen ze erachterdat ze midden in een soort burgeroorlog beland zijn. Bovendienontdekken ze dat de ontwerper van de Daedalus, Victor Brodesser,niet dood is, maar nog leeft. Trip begint er langzamerhand achterte komen dat niet alles lijkt zo als het is, met alle gevolgen van dien.Het vervolg hiervan is te lezen in Daedalus's Children.

Titel: Enterprise - Daedalus's ChlldrenAuteur: Dave SternISBN: 0-7434-7646-8

In het vervolg op Daedalus moeten captainArcher en de rest van de bemanning van deEnterprise zichzelf uit hun benarde posities ziente bevrijden. De bemanning zit in de gevange­nis en de Enterprise is in beslag genomen. Naeen ontsnappingspoging uit de gevangenisworden ze, net als Trip, gedwongen om partijte kiezen in de burgeroorlog. Trip heeft onder­tussen besloten om samen met Hoshi weg tegaan met het Suliban celI-schip om de Enter­prise te zoeken. Dit is nodig omdat ze ontdekthebben dat ze in een soort universum terecht zijn gekomen waarinalles anders is en ze niet lang te leven hebben als ze daar niet uitkomen. Ze worden hierbij vergezeld door Victor Brodesser, althansde Brodesser uit dit universum. Dat de politieke en militaire situ­atie na de dood van de Denari-dictator general Sadir alleen maarslechter is geworden, maakt het er voor Trip en Hoshi enerzijds enArcher en de rest van de bemanning anderzijds niet gemakkelijkerop. Archer en Trip moeten op het einde van het verhaal zowel pro­beren vrede te stichten tussen de strijdende partijen, een oplossingte vinden voor de zoon van wijlen general Sadir waar iets bijzondersmee is en niet te vergeten een terugweg vinden naar hun eigenuniversum.

Het verhaal speelt zich af tegen het einde van seizoen twee vanEnterprise, maar gezien de kwaliteit van sommige afleveringen vanEnterprise had dit tweeluik een meer dan uitstekend script geweestkunnen zijn voor een dubbele aflevering op tv. Daedalus is bijna eenonemanshow voor Trip. Dit is zeker niet slecht voor het verhaal. Hetis geschreven op een manier dat je jezelf in de huid van Trip waant.Ook de verhaallijn van Archer en de rest van de bemanning in Dae­dalus's Children zit goed in elkaar. Dat de schrijver in dit verhaal nietgekozen heeft voor het spiegeluniversum uit onder andere de TOS­episode 'Mirror Mirror', maar voor een ander soort universum iseen ander pluspunt van dit verhaal. Het zou het verhaal alleen maaringewikkelder hebben gemaakt. De mensen die deze boeken gaanlezen zien op de buitenkant van beide boeken een tekening vaneen vleugel van een vogel. Die vleugels hebben de volgende bete­kenis: Daedalus was iemand uit de Griekse mythologie, die samenmet zijn zoon Icarus (ook geen onbekende naam binnen Star Trek)het eiland Kreta ontvluchtte door met vleugels gemaakt van wasaan hun armen weg te vliegen. Helaas overleefde Icarus die vluchtniet, doordat hij te hoog vloog, waardoor de zon zijn vleugels lietsmelten. Voor fans van Star Trek: Enterprise is dit tweeluik zeker aante raden om te lezen.

TFD magazine

SHADDW CONWelcome to the 'Dark side'Dat is het thema van Shadow Con. Wat zou Captain Kirk zijn zon­der Klingons of Janeway zonder de Borg en Picard zonder WesleyCrusher? Juist Ja!! Saaie boel dus! Vandaar dat we deze dag wijdenaan alles wat lekker slecht is en brengen we een ode aan de 'badguys'.

Vreemde artikelen van heinde en ver (en misschien zelfs nog ver­der). Geweldige koopjes voor Ferengi zakenlui of de verwoeddeverzamelaar. Maak kennis met andere science fiction fanclubs uitNederland en omstreken en ontdek wat zij allemaal te bieden heb­ben.Uiteraard mag onze kostuumwedstrijd niet ontbreken. Groot ofklein, van Klingon tot Robocop, van Darth Maul tot Gollum. Zemogen allemaal meedoen. Het leukste is natuurlijk als het iets temaken heeft met het thema van de dag. Moge de slechtste win­nen!

Interactief Toneelstuk:Laten we de dag eens goed slecht beginnen. Een moord!! Maardoor wie? Enwaarom? Help het mysterie ontsluieren en ontdek deduistere geheimen die schuil gaan achter deze verachtelijke daad.De mensen van Murder en Co staan weer garant voor een flinkepartij suspens met een knipoog!Ganzenbord op groot formaat.Ouderwets amusem*nt in een nieuw jasje. Een team van 2 perso­nen: 1 gooit de reuzendobbelstenen en de ander loopt als pion overhet parcours. Maar let op! Zwarte gaten, wraakzuchtige Romulansen nog meer van dat gespuis maken het je met plezier heel moeilijkom je doel te bereiken. QAPLAH!In de filmruimte zijn er uiteraard weer afleveringen te zien op grootscherm en met surround sound. De afleveringen zijn geheel vol­gens thema. Het was deze keer verschrikkelijk moeilijk om van elkeSTserie 1 of 2 episodes te kiezen. We hopen dat jullie tevreden zui­len zijn met onze keuze.Zoniet, lekker puh!

Iedereen is welkom!

ZONDAG 6 MAART 2005Van 12 tot 17:00 uur

De Horst, Vergader- en PartycentrumKerkstraat 57412 XM DEVENTER0570 -61 4968www.dehorst.com

Entree:Leden ouder dan 16: €4,50Leden jonger dan 16: €2

Niet leden: 8 EuroNiet leden: 4 Euro

Meer weten? Kijk op: www.tfd.nlwww.starchaser.ol/tfd-con.htmlof mail naar: [emailprotected]

.21

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (24)

THE FLVING DUTCHfanclub is de enige echte Nederlandse Star Trek verenigingPostadres: Postbus 135, 3500 AC UtrechtTelefoon: 06 - 55 90 75 43Telefax:E-mail:Website:

0181 - 6871 [emailprotected]

Lid Worden?Lid worden kan door een briefje te schrijven aan de secretarisvan deThe Flying Dutch, Postbus 135, 3500 AC Utrecht. U ontvangt daneen acceptgiro. Ook kunt u zich aanmelden via e-mail: [emailprotected] envia de website: www.tfd.nlNa betaling van het lidmaatschapsgeld (€ 21,50 per jaar) ontvangtu:• Een lidmaatschapspasje waarmee u korting krijgt bij een aantal

winkels die STARTREKartikelen verkopen (zie onderaan pagina)• 6 maal ons verenigingsmagazine

Korting bij bijeenkomsten van de vereniging• Via onze website actuele informatie www.tfd.nl

Verhuizen?Dan zeker een verhuiskaartje naar The Flying Dutch. Het komt nog tevaak voor dat we bladen retour krijgen omdat men vergeten is onseen adreswijziging te sturen. Endat is jammer, want u mist dan onsverenigingsblad met alle informatie over StarTrek.

OpzeggenBeëindigen van het lidmaatschap van The Flying Dutch kan alleenaan het einde van het verenigingsjaar. Het opzeggen dient schriftelijkte gebeuren via de postbus en minimaal twee maanden voor hetverstrijken van het lopende verenigingsjaar.

Het doorgeven van gegevensaan derdenHet is de vereniging alleen toegestaan adresgegevens te verstrekkenaan derden als u daar schriftelijk toestemming voor gegeven heeftvia uw inschrijfformulier of via een briefje naar TFD, postbus 135,3500 AC Utrecht. Als u ons geen schriftelijke toestemming gegevenheeft, kunnen wij ook niet naar StarTrek handelaren bevestigen datu lid bent. U kunt dan helaasgeen gebruik maken van een eventuelekorting voor leden van de TFD.

Van de VoorzitterNathalie, Martijn, loyce, Ed, Marc, Ronaid, Peter-Jan, Danny, Wil­liam, Joke, Martin, Tanja, Chantal, Cailin, Patricia, Martijn, Peter,Christine, Ties, Petra, Maaike, Agnes, Chantal, [ohn, Ruud, [ac­queline, Dennis. Jelle, Peter, Rowdy, Mieneke, Anja, Ingrid, Toine,Petra en Wil hartelijk bedanken voor jullie inzet. Ik weet dat erhier een aantal namen niet staan, ik wil ook alle vrijwilligers dieinmiddels gestopt zijn alsnog langs deze weg bedanken voor jul­lie gedane inzet.Mist er nog een vrijwilliger in de lijst, de man die vijf jaar geledenzei; "EriC is het niet iets voor jouw, het voorzitterschap van deTFD??" Jaap, ook jij wordt natuurlijk bedankt .

Ook wil ik vanaf deze plaats Erik Leemhuis, de drukker van onzenieuwsbrief en Ruth de Jager van Paramount bedanken voor alleswat ze voor de vereniging gedaan hebben.

Ik wil vanaf deze plaats het komende bestuur en de nieuwevoorzit(s)ter in het bijzonder alle wijsheid toewensen.

Grand Nagus EriC

.22

Het bestuur van The Flying Dutch ziet er als volgt uit:Voorzitter Penningmeester SecretarisEriCvan der Ven EngelinaWessel Adrie Baak

Public relationsFrank Maurits

Zakelijke contacten, advertentiesEdwin Verstraaten

Vrijwilligerscoördinatie EvenementencoördinatieRonaid Gordijn RenéCaminada

De volgende personen zijn aanspreekpunt voor overigefuncties binnen de vereniging:Ledenadministratie ConventiegroepChantal Scholten Marc [emailprotected] [emailprotected]

Redactie[oyce [emailprotected]

LowerdecksThe Flying DutchSectie Lower DecksPostbus 1353500 AC [emailprotected]

WebsiteJelleTinholt &.Rowdy van der [emailprotected]

Jekent dat wel, je kijkt ergens naar uit terwijl je het tegelijkertijdvoor je uit schuift. Dat gevoel overheerst de laatste tijd bij mij. Ditis namelijk mijn laatste van de voorzitter en dal is toch vreemd na5 jaar trouw iedere twee maanden dit gedaan te hebben.

Waar zal ik het de laatste keer over hebben. Natuurlijk over dekomende twee verenigingsactiviteiten: namelijk op 6 maart deshadow-con in Deventer en op 26 maart de Algemene Leden Ver­gadering in Nieuwegein. Ik hoop op beide activiteiten vele ledente mogen begroeten.

Ik heb in de laatste vijf jaar mijn werk als voorzitter alleen kunnendoen met de hulp van de vrijwilligers van de TFD. Ik wil vanafdeze plaats alle vrijwilligers van onze vereniging bedanken voorhet werk dat ze voor de vereniging gedaan hebben en hopelijkin de toekomst zullen blijven doen. Ik wil in het bijzonder devrijwilligers bedanken die met mij samen de afgelopen vijf jaarhet bestuur gevormd hebben. Ad, Adrie, Edwin, Engelina, Frank,Harm, Johan, René en Ronaid hartelijk bedankt voor jullie inzet.Ik heb met veel plezier met jullie samengewerkt. Verder wil ikMarion. Kirsten, Edwin, Pim, Dirk, Maarten, Walter, Diana, Helma,

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (25)

tAGENDA o SUBTI~~

Original Motion Picture Companyij leverenmiddels pestorder verkoop;

• Alle en andereSó 1 i SCIIC. zonder ondertiteling• AmerikaanseN:rSC- VHS import• Import van DVD's cn CD's• Science Fiction Merchandise• Star Trek Uniformscn (gesigneerde) foto's

Bij vaste verzending van series géén verzendkosten,<0:1" I 10' Ibl ti • Postbus 412,2180 AK Hillegom

Tel.: I ' I Fax: 0252 - 52 5528E-mail: [emailprotected]•Website: www.sorry.dcmon.nl

25 - 27 februariVerzamelaarsbeursRotterdam

6 maart 2005TFD conventie ShadowConDeventerwww.starchaser.nl/tfd-con.html TOTAAL RUIM 25.000 TITELS LEVERBAAR26 maart 2005Algemene Ledenvergadering't Veerhuis,Nieuwegein

23,24 april 2005Elf FantasyFairKasteel de Haar, Haarzuilenwww.elffantasy.nl

6 - 8 mei 2005Fedcon XIVMaritim Hotel, Bonn (D)www.fedcon.de Financieel Advies14,15 mei 2005New Star ConBerkel Enschotwww.newstarcon.com Hypotheken

FinancieringenPensioenenVerzekeringen

30 september - 2 oktober 2005Galileo7 convention 2005Neuss (D)www.galileo7.de

22/23 oktober 2005 Utopia VIBildeberg Hotel, Scheveningen.www.utopiasite.com

Doomweg 8 • Apeldoorn. Tel,OSS 355 1972

www.ernst-advies.nl ~nbvQ

Uw lidmaatschapspas is geld waardlDevolgendezakengevenkorting op de aangegevenwaren,wanneeru uw FlyingDutch pasjelaatzien.Zorg er dusvoor dat u die altijd bij u hebt!

American Book Centre, TheKalverstraat 185, 1012 XC Amsterdam

Alle Acme Moviestores

Palaceplein 11-12, 2587 WE Scheveningen

Dautzenbergstraat 53, 6411 LA Heerlen

Lange Groenendaal 114, 2801 LVGouda

Klein Grachtje 18a, 8021 JCZwolle

Drieharingstraat 4, 3511 BJUtrecht

Plevierenlaan 39, 3645 GN Vinkeveen

De Leidsestraatweg 41d, 3443 BPWoerdenAvenue Carnisse268, 2993 NL Barendrecht

SimtasiaNieuwe Haven 116, 2801 ECGouda

American Book Centre, TheLange Poten 23, 2511 CM Den Haag

Card lil News stripsAgnietenstraat 12, 2801 HX Gouda

C'sLengweg 82, 3192 BL Hoogvliet

Eppo StripspeciaalzaakKleine Berg 33, 5611 JSEindhoven

TFD magazine.23

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (26)

REPLICATOR ROOMThe Flying Dutch magazines te koop

De volgende bladen zijn na te bestellen bij onze verzendservice. Het kan voorkomen dat eenblad bij de verzendservice is uitverkocht, maar nog wel via de TFD stand te verkrijgen is.Als

u een bepaald nummer zoekt, is het dus raadzaamom tijdens een activiteit van de verenigingeven bij de stand langs te lopen.

Jaargang 1995/1996 nr 05 van 1999 € 1,50 nr 05 van 2002 € :3 95,September 1995 € 1,50 nr 06 van 1999 € 1 50 nr 06 van 2002 € 3 95, ,December 1995 € 1,50nr 01 van 1996 € 1,50 Jaargang 2000 Jaargang 2003

nr 01 van 2000 € 1 50 nr 01 van 2003 € 395, ,Jaargang 1997 nr 02 van 2000 € 1,50 nr 02 van 2003 € 3 95,nr 03 van 1997 € 1,50 nr 03 van 2000 € 1,50 nr 03 van 2003 € 3,95nr 04 van 1997 € 1,50 nr 04 van 2000 € 1 50 nr 04 van 2003 € 395, ,nr 05 van 1997 € 1,50 nr 05 van 2000 € 1,50 nr 06 van 2003 € 395,nr 06 van 1997 € 1,50 nr 06 van 2000 € 1,50

Jaargang 2004Jaargang 1998 Jaargang 2001 nr 01 van 2004 € 3,95nr 01 van 1998 € 1,50 nr 01 van 2001 € 1,50 nr 02 van 2004 € 395,nr 02 van 1998 € 1 50 nr 03 van 2001 € 1 50 nr 03 van 2004 € 395, , ,nr 03 van 1998 € 1,50 nr 04 van 2001 € 1,50 nr 04 van 2004 € 3,95

nr 05 van 2001 € 1 50 nr 05 van 2004 € 39S, ,Jaargang 1999 nr06 van 2001 € 1,50 nr 06 van 2004 € 395,nr 01 van 1999 € 1 50,nr 02 van 1999 € 1 50 Jaargang 2002rnr 03 van 1999 € 1,50 nr 02 van 2002 € 395,nr 04 van 1999 € 1 50 nr 03 van 2002 e 3,95,

r-----------------,

~~ ,~

ij Ij ~j c: ~

E·•· S gê":?,.~ ~ ~ -:~Z < 0.. s: ,!! ::!!L-------------tr--~

~ 0

ö ~~ u:;; §EE I.]

:>c:"::l 0

:Z~0'"wI.]Z~

0~ .;;

0~ 0

'".......

.i2Ega:6"5~..a:""0

.24

Te koop:In een opwelling gekocht, nooit gedra­gen, uniform top met rits als gedragendoor Picard in TNG.Vraagprijs 30 euro of ander redelijk bod.Arnoud Blok.Tel./fax 010-4188542

Gezocht:Videobanden DS9 1.70, 7.7 1 en 1. 12,Voyager 3.1, 3.2, 3.70, 6.4, 6.7, 6.9 en6.11.m.&[emailprotected]

Heb jij ook spullen of materialen die je wiltruilen, verkopen of ben je ergens naar opzoek? Dan is de Replicator Room precieswat je zoekt! In deze rubriek kun je name­lijk gratis' adverteren! Vul de bon hier­naast volledig in en stuur hem op naar:The Flying Dutch o.v.v. Replicator Room,Postbus 735, 3500 AC Utrecht

TheFlying Dutch neemt geen verantwoor­ding voor de inhoud van de advertentiesdie geplaatst worden in deze ReplicatorRoom. Advertenties die illegale kopiënaanbieden worden geweigerd.

• Commerciëleadvertenties kosten €0,75per regel

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (27)

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (28)

r=...- Titanic, Catch me if you can - DiCaprio. BrentSpinerspeelt de rol van RobertGross, de directeur van de vliegtuigmaatschappij Lockheed (ja, inderdaad, het bedrijf vandie affaire - [PDF Document] (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated:

Views: 5731

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.