Create en simpel formel i Excel (2024)

Excel

Formler og funktioner

Formler

Formler

Create en simpel formel i Excel

Excel til Microsoft 365 Excel til Microsoft 365 til Mac Excel 2021 Excel 2021 til Mac Excel 2019 Excel 2019 til Mac Excel 2016 Flere...Mindre

Du kan oprette en simpel formel for at addere, subtrahere, gange eller dividere værdier i et regneark. Simple formler starter altid med et lighedstegn (=) efterfulgt af konstanter, der er numeriske værdier, og beregningsoperatorer som plus (+), minus (-), stjerne (*) eller skråstreg (/).

Følgende er et eksempel på en simpel formel.

 1. Markér den celle i regnearket, hvor du vil angive formlen.

 2. Skriv = (lighedstegn) efterfulgt af de konstanter og operatorer (op til 8.192 tegn), du vil bruge i beregningen.

  I vores eksempel skal du skrive =1+1.

  Bemærkninger!:

  • I stedet for at skrive konstanterne i formlen, kan du markere de celler, der indeholder de værdier, som du vil bruge, og angive operatorerne mellem det, at du markerer cellerne.

  • Efter standardrækkefølgen af matematiske operationer udføres multiplikation og division før addition og subtraktion.

 3. Tryk på Enter (Windows) eller Enter (Mac).

Lad os se på en anden variant af en simpel formel. Skriv =5+2*3 i en anden celle, og tryk på Enter eller Enter. Excel multiplicerer de sidste to tal og lægger det første tal til resultatet.

Brug AutoSum

Du kan bruge Autosum til hurtigt at summere en kolonne eller række eller tal. Markér en celle ud for de tal, du vil lægge sammen, vælg Autosum på fanen Hjem , tryk på Enter (Windows) eller Retur (Mac), og det var det!

Create en simpel formel i Excel (1)

Når du vælger Autosum, indsætter Excel automatisk en formel (der bruger funktionen SUM) til at lægge tallene sammen.

Bemærk!:Du kan også skrive Alt+= (Windows) eller Alt+Create en simpel formel i Excel (2)+= (Mac) i en celle, og Excel indsætter automatisk funktionen SUM.

Her er et eksempel. Hvis du vil tilføje tallene for januar i budgettet for Underholdning, skal du markere celle B7, cellen direkte under talkolonnen. Vælg derefter Autosum. Der vises en formel i celle B7, og de celler, der lægges sammen, fremhæves.

Create en simpel formel i Excel (3)

Tryk på Enter for at få vist resultatet (95,94) i celle B7. Du kan også se formlen i formellinjen øverst i Excel-vinduet.

Create en simpel formel i Excel (4)

Bemærkninger!:

 • Hvis du vil have summen af en kolonne med tal, skal du markere cellen umiddelbart under det sidste tal i kolonnen. Hvis du vil have summen af en række med tal, skal du markere cellen umiddelbart til højre.

 • Når du har oprettet en formel, kan du kopiere den til andre celler i stedet for at skrive den igen og igen. Hvis du f.eks. kopierer formlen i celle B7 til celle C7, tilpasses formlen i C7 automatisk til den nye placering og beregner tallene i C3:C6.

 • Du kan også bruge Autosum i mere end én celle ad gangen. Du kan f.eks. fremhæve både celle B7 og C7, vælge Autosum og lægge begge kolonner sammen på samme tid.

Kopiér eksempeldata i følgende tabel og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Bemærk!:Hvis formler skal vise resultater, skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter (Windows) eller Enter (Mac).

Data

2

5

Formel

Beskrivelse

Resultat

=A2+A3

Adderer værdierne i cellerne A1 og A2

=A2+A3

=A2-A3

Trækker værdien i celle A2 fra værdien i A1

=A2-A3

=A2/A3

Dividerer værdien i celle A1 med værdien i A2

=A2/A3

=A2*A3

Multiplicerer værdien i celle A1 med værdien i A2

=A2*A3

=A2^A3

Hæver værdien i celle A1 til eksponentialværdien, som er angivet i A2

=A2^A3

Formel

Beskrivelse

Resultat

=5+2

Lægger 5 og 2 sammen

=5+2

=5-2

Trækker 2 fra 5

=5-2

=5/2

Dividerer 5 med 2

=5/2

=5*2

Multiplicerer 5 med 2

=5*2

=5^2

Hæver 5 til 2. potens

=5^2

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Communityeller få support icommunity'er.

Se også

Oversigt over formler i Excel

SUM, funktionen

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Find Community

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Create en simpel formel i Excel (5)

Microsoft 365-abonnementsfordele

Create en simpel formel i Excel (6)

Microsoft 365-kurser

Create en simpel formel i Excel (7)

Microsoft-sikkerhed

Create en simpel formel i Excel (8)

Center for tilgængelighed

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Create en simpel formel i Excel (9)

Spørg Microsoft Community

Create en simpel formel i Excel (10)

Microsoft Tech Community

Create en simpel formel i Excel (2024)

FAQs

Create en simpel formel i Excel? ›

Navigate to the "Formulas" tab. Click on the "Insert Function." Add your custom function to the spreadsheet.

Can you create a custom formula in Excel? ›

Navigate to the "Formulas" tab. Click on the "Insert Function." Add your custom function to the spreadsheet.

How to create a calculator in Excel? ›

For simple formulas, simply type the equal sign followed by the numeric values that you want to calculate and the math operators that you want to use — the plus sign (+) to add, the minus sign (-) to subtract, the asterisk (*) to multiply, and the forward slash (/) to divide.

How do I create an automatic formula in Excel? ›

On the Formulas tab, in the Calculation group, click Calculation Options, and then click Automatic.

How do you create a product formula in Excel? ›

For example, if cells A1 and A2 contain numbers, you can use the formula =PRODUCT(A1, A2) to multiply those two numbers together. You can also perform the same operation by using the multiply (*) mathematical operator; for example, =A1 * A2. The PRODUCT function is useful when you need to multiply many cells together.

How do I create a formula for all cells in Excel? ›

Fill formulas into adjacent cells
 1. Select the cell with the formula and the adjacent cells you want to fill.
 2. Click Home > Fill, and choose either Down, Right, Up, or Left. Keyboard shortcut: You can also press Ctrl+D to fill the formula down in a column, or Ctrl+R to fill the formula to the right in a row.

How to put a math formula in Excel? ›

Select Insert > Equation or press Alt + =. To use a built-in formula, select Design > Equation. To create your own, select Design > Equation > Ink Equation.

How do I get Excel to automatically calculate columns? ›

Click the AutoFormat As You Type tab. Under Automatically as you work, select or clear the Fill formulas in tables to create calculated columns check box to turn this option on or off. Tip: You can also click the AutoCorrect Options button that is displayed in the table column after you enter a formula.

How to add SUM formula in Excel? ›

Type =SUM in a cell, followed by an opening parenthesis (. To enter the first formula range, which is called an argument (a piece of data the formula needs to run), type A2:A4 (or select cell A2 and drag through cell A6). Type a comma (,) to separate the first argument from the next.

How do I create a fillable formula in Excel? ›

Create forms that users complete or print in Excel
 1. Step 1: Show the Developer tab. On the Excel menu, click Preferences. ...
 2. Step 2: Add and format content controls. On the Developer tab, click the control that you want to add. ...
 3. Step 3: Protect the sheet that contains the form. ...
 4. Step 4: Test the form (optional)

How do I create a dynamic formula in Excel? ›

How do you do a dynamic text formula in Excel?
 1. Select the text box then navigate to the Formulas tab.
 2. Type = and the cell address of the cell you want to link. Press Enter, and dynamic text in Excel is done.
Apr 19, 2024

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated:

Views: 6009

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.